Dziś jest: Niedziela 19 listopada 2017, imieniny: Elżbiety i Seweryna
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

REWITALIZACJA

Spotkanie konsultacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji

7 listopada br. w Przelewicach odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawiciela firmy zewnętrznej opracowującej Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu pn. „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PRZELEWICE DO ROKU 2023”, dofinansowanego ze środków UE, w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020. Lokalny Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów.

Celem spotkania było zebranie i przedstawienie uwag dotyczących zaproponowanego obszaru rewitalizacji oraz planowanych działań na tym obszarze. W spotkaniu uczestniczyli: z-ca wójta gminy Zbigniew Kupisz, radni, sołtysi i mieszkańcy  gminy.

Na spotkaniu wyjaśniono i zapoznano uczestników z pojęciem rewitalizacji oraz założeniami LPR, jak również wypełniono ankiety, które mają służyć wykonaniu diagnozy obszaru. Ekspert prowadzący prezentację przedstawił oraz zebrał uwagi i pomysły od wszystkich uczestników spotkania.

Zachęcamy Mieszkańców do zainteresowania się tematem rewitalizacji oraz do czynnego udziału w tworzeniu Programu, który ma poprawić warunki społeczne i  posłużyć nam, mieszkańcom. Zapraszamy również do wypełniania i składania ankiet, a także do czynnego udziału w procesie tworzenia LPR. Ankiety znajdują się w siedzibie  Urzędu Gminy  (pok. Nr 1), jak również na stronie internetowej   www.przelewice.pl,  zakładka „Rewitalizacja”. Uzupełnione ankiety należy składać  w terminie do dnia 20 listopada 2017r.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach, pok. Nr 1, tel. 91/3913831, lub na w/w stronie.

>>fotogaleria

 


Wójt Gminy Przelewice  informuje,
że Gmina Przelewice otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego dla projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice na lata 2017-2023”. Umowa została podpisana w dniu 17 lipca 2017 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa  Zachodniopomorskiego. W najbliższym czasie rozpoczną się konsultacje społeczne oraz zostanie wykonana diagnoza, która wskaże obszar kryzysowy, który zostanie poddany rewitalizacji.  

                                                                                            
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.                                                                                               

Interesariuszami rewitalizacji, będą w szczególności:

  • Mieszkańcy obszaru rewitalizacji  oraz właściciele, użytkownicy nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze.
  • Mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1,
  • Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • Organy władzy publicznej,
  • Podmioty inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa                     

Projekt lokalnego programu rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Zapraszamy do aktywnego udziału w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przelewice, oraz udział w konsultacjach społecznych , których harmonogram będzie dostępny w najbliższym czasie.

     Wójt Gminy
Mieczysław Mularczyk


Szanowni Państwo!

W związku trwaniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Przelewice na lata 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Program ten  ma na celu określenie działań w sferze społeczeństwa, gospodarki przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. Badania ankietowe mają odzwierciedlać rzeczywistą sytuację w Gminie Przelewice i wyznaczyć obszary, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska, na których, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie.

Liczymy na współpracę i jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Poniżej link do ankiety.

https://goo.gl/forms/EwarGL4zRimus51t1

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia