Dziś jest: Piątek 10 kwietnia 2020, imieniny: Michała i Makarego
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Wydarzenia dotyczące organizacji pozarządowych

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Informujemy o rozstrzygnięciu w dniu 31 grudnia 2019 r., ogłoszonego przez Wójta Gminy Przelewice 12 listopada 2019 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 roku >> TUTAJ


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - zapraszamy do składania ofert

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym m.in. rodzaje zadań, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację do pobrania poniżej.

Wzory dokumentów:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór sprawozdania

3. Karta oceny merytorycznej


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. Szkolenie odbędzie się 11 października 2019 r. (piątek) o godz. 17:00 w Centrum Aktywności i Dialogu (w budynku Oranżerii). Tematem szkolenia będzie pozyskiwanie środków na działalność NGO oraz nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dot. zlecania i realizacji zadań publicznych. Szkolenie poprowadzi p. Maciej Rębilas specjalista ds. funduszy unijnych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Garzyńska  (tel. 91/ 3913832 wew. 32) i Piotr Sylwestrzak  - Animator CAiD (tel. 607282786).

Realizacja bezpłatnych szkoleń możliwa jest dzięki współfinansowaniu działalności CAiD przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i 4coop sp. z o.o. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 


 

Nowe wzory ofert i sprawozdań

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące wzorów ofert i sprawozdań do małych grantów, a także wzorów konkursowych.

Nowe wzory zaczną obowiązywać od 1 marca 2019 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego


Zarządzenie nr 124/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - zapraszamy do składania ofert

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne informacje na ten temat do pobrania poniżej.

Wzory dokumentów:

 1. Wzór oferty
 2. Zaktualizowany harmonogram
 3. Zaktualizowany kosztorys
 4. Zaktualizowany opis działań
 5. Wzór sprawozdania
 6. Oświadczenie

Zapraszamy na spotkanie dot. Programu Społecznik 2018


Zapraszamy do udziału w projekcie "Poszukiwana, Poszukiwany..."

Więcej szczegółów na temat szkolenia >> TUTAJ


Nagroda im. Andrzeja Kozickiego dla Wiktorii i Julii

27 marca 2018 r. wręczono po raz trzeci Nagrodę im. Andrzeja Kozickiego. Idea tej nagrody zrodziła się wśród członków Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy Szanse”. Andrzej Kozicki dał się poznać jako wspaniały, pełen pasji i zaangażowania społecznik. Z jego inicjatywy w 2005 r. doszło do utworzenia wyżej wymienionego Stowarzyszenia, w którym przez 4 kadencje pełnił funkcję prezesa zarządu. Był organizatorem i współorganizatorem licznych konkursów, turniejów, uroczystości, wycieczek, projektów, warsztatów fotograficznych oraz różnego rodzaju imprez nie tylko szkolnych, ale i środowiskowych. Współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami.

Wychodząc z inicjatywą Nagrody im. Andrzeja Kozickiego, Stowarzyszenie chce nagradzać młodych ludzi, dla których praca społeczna jest pasją życiową.

Kapituła Nagrody w tym roku przyznała ją Wiktorii Balcerak i Julii Kowalczyk, uczennicom Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, za poświęcanie swojego wolnego czasu i energii na rzecz mieszkańców gminy. Obie uczennice wielokrotnie angażowały się jako wolontariuszki WOŚP, w ostatnim finale w ramach działającego w gimnazjum Klubu Wolontariatu. Chętnie pomagają słabszym i potrzebującym. Z pasją zaangażowały się w pomoc dla schroniska dla zwierząt. Chętnie uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły i gminy. Gratulując nagrodzonym, podkreślano, że obie są osobami życzliwymi, pogodnymi i zawsze uśmiechniętymi,oraz cechuje je wyjątkowa skromność i wrażliwość.Wręczenie Nagród odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia. Laureatki otrzymały dyplomy uznania, pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne. Życzymy Wiktorii i Julii, by nadal były chętne do pomocy i otwarte na ludzi i ich problemy.

Renata Kozicka

>>fotogaleria

Serdecznie gratulujemy i życzymy Wiktorii i Julii dalszych cennych inicjatyw wolontariackich na rzecz naszego środowiska!


Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Informujemy o rozstrzygnięciu 28 grudnia 2017 r., ogłoszonego przez Wójta Gminy Przelewice  w dniu 14 listopada 2017 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2018 roku.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. - prosi się o dostarczenie osobiście  lub nadesłanie pocztą podpisane oryginały - do dnia 09 stycznia 2018 r. - następujących dokumentów:

1. zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, w związku z otrzymaniem innej kwoty dotacji, niż ta która była wnioskowana w ofercie (z uwzględnieniem wszystkich źródeł, z których będą finansowane poszczególne wydatki) poprzez wypełnienie następujących tabel:

 •  zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów,
 •  przewidywane źródła finansowania zadania publicznego – aktualizacja.

Tabele te są tożsame z tabelami zamieszczonymi w części IV oferty, w punkcie 8 i 9.

2. zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i harmonogramu realizacji zadania (aktualizacja punktu IV.6 i 7 oferty).

Powyższe dokumenty będą załącznikami do umowy pomiędzy Wójtem Gminy Przelewice a Organizacją.

3. danych osób (imię i nazwisko, funkcja w organizacji) upoważnionych do podpisywania umów oraz aktualny numer konta, na które będzie przelana dotacja,
a także o przybycie osób upoważnionych (wraz z niezbędnymi pieczątkami) do zawierania umów w imieniu Organizacji do naszej siedziby (Urząd Gminy w Przelewicach pok. B6) w godzinach pracy Urzędu celem podpisania stosownej umowy (jej podpisanie warunkuje przekazanie dotacji na konto organizacji).

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, następujące informacje i dokumenty dotyczące rozstrzygniętego konkursu ofert:

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018 r. o ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
 2.  Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - w formacie DOC.    
 3. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - w formacie DOC.    
 4. Zaktualizowany opis poszczególnych działań i harmonogram realizacji zadania  - w formacie DOC.    

DODATKOWY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, mających siedzibę na terenie gminy lub działających na rzecz jej mieszkańców, do zgłaszania chęci udziału w pracach  komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanych przez Gminę otwartych konkursów ofert na rok  2018.
Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie UG Przelewice (pokój nr 11). Liczy się data wpływu potwierdzona w sekretariacie.

Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy


NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, mających siedzibę na terenie gminy lub działających na rzecz jej mieszkańców, do zgłaszania chęci udziału w pracach  komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanych przez Gminę otwartych konkursów ofert na rok  2018.

Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie UG Przelewice (pokój nr 11).

Z-ca Wójta Gminy Zbigniew Kupisz

Do pobrania formularz >> TUTAJ


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne informacje na ten temat do pobrania poniżej.

Załącznik do zarządzenia nr 91/2017 z dnia 14.11.2017 r.

Wzory dokumentów:

1.         Wzór oferty

2.         Zaktualizowany harmonogram

3.         Zaktualizowany kosztorys

4.         Zaktualizowany opis działań

5.         Wzór sprawozdania


XI Powiatowy Sejmik LZS w Przelewicach

24 listopada br. w Przelewicach  odbył się XI Powiatowy Sejmik LZS. Obrady prowadził przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS Robert Betyna, podczas których tradycyjnie dokonano podsumowania działalności sportowej,  wyróżniono najbardziej aktywnych działaczy oraz nakreślono kierunki działania Powiatowego Zrzeszenia LZS w Pyrzycach na lata 2018-2020. Ważnym punktem obrad było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce Panu  Jerzemu Goclikowi.

Aktu Nadania dokonał  przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach Paweł Chyt. Pan Goclik jest prezesem Pyrzyckiego Klubu Olimpijczyka, członkiem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej i Zarządu Zachodniopomorskiej Federacji Sportu, współzałożycielem LKS SPARTAKUS, współorganizatorem i jednym z pomysłodawców Wojewódzkich Biegów Przełajowych Szkół Rolniczych, znanych później jako Biegi Gryfitów. Został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, Złotym Medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Krzyżem Kawalerskim za działalność w LZS,  Złotym Medalem za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego, Medalem Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Medalem Zasłużonego Działacza LZS.

Z tej okazji  życzenia  Panu Jerzemu Goclikowi złożyli: m.in. burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć, a także nasz olimpijczyk  pochodzący z ziemi przelewickiej Wojciech Matusiak,  wiceprezes Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Ryszard Litwińczuk wraz z sekretarz Małgorzatą Piotrowską i byłym prezesem Bogumiłem Kubikiem, radny Sejmiku WZ Olgierd Kustosz oraz wójt gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk,  dr Maria Ziarkowska i dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Beata Osińska.

Gratulujemy Panu Jerzemu Goclikowi otrzymanego wyróżnienia, a także wszystkim pozostałym osobom wyróżnionym i zaangażowanym w działalność społeczną sportowcom oraz życzymy wytrwałości i kolejnych sukcesów.


Fascynujący Szczecin - nasza nietypowa wycieczka

30 listopada br. wycieczkę w Szczecinie rozpoczęliśmy od rejsu statkiem po porcie, co było wspaniałą dla nas wyprawą. Kapitan relacjonował ciekawe miejsca na trasie, którą płynęliśmy, a także pozwolił każdemu z  nas usiąść za sterami statku i poczuć się przez chwilę kapitanem. Następny punkt programu to Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba, która jest jedną z najstarszych świątyń na Pomorzu Zachodnim oraz najważniejszą w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zarówno przed 1945 r.  jak i obecnie. Po katedrze oprowadzał nas przewodniki, który opowiedział nam ciekawą historię tego wyjątkowego miejsca. Mogliśmy też podziwiać piękną panoramę Szczecina z wieży widokowej.

Podziemne Trasy Szczecina to kolejny punkt programu i niezwykłe miejsce, podczas którego zwiedziliśmy szczecińskie schrony. Podziemne Trasy Szczecina „II Wojna Światowa” i „Zimna Wojna - czas PRL-u” urządzone w schronach: przeciwlotniczym i przeciwatomowym, znajdują się w rejonie dworca głównego. Jest to największy schron w Polsce zbudowany podczas II Wojny  Światowej przez Niemców. W czasie nalotów był schronieniem nawet dla 5 tys. osób. Znajduje się na głębokości 5 pięter, żelbetowe ściany i strop mają grubość blisko 3 m. Powierzchnia całkowita schronu wynosi ok. 3 tys. m kw. Podczas zwiedzania przewodnik omówił nam m.in. jak zorganizowane było życie w schronie w czasie II Wojny Światowej podczas nalotów i  zniszczenia Szczecina w wyniku tych nalotów oraz jego odgruzowywanie. Opowiedział nam również wątek „Wielkiej Ucieczki na Północ”, przedstawiony w filmie kręconym na trasie II Wojny Światowej. Ponadto w ścieżce dźwiękowej usłyszeliśmy dźwięk syreny przeciwlotniczej z okresu II Wojny Światowej. Na koniec naszej wyprawy niewątpliwą atrakcją dla dzieci była również wizyta w KFC.

Organizatorem wyprawy pn. „Fascynujący Szczecin – wycieczka autokarowa dla dzieci i młodzieży” było Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów przy wsparciu Gminy Przelewice. W wycieczce udział wzięło 39. dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy, a ich opiekunami byli: dr Maria Ziarkowska,  p. Iwona Krakowska, p. Sylwia Mularczyk, p. Anna Trzoniec i  p. Grażyna Konieczna. Projekt dofinansowany był ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik.

Koordynator Anna Garzyńska

>>fotogaleria

 

 


Przedłużony termin składania wniosków na działania aktywizujące

Szanowni Państwo, decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” termin składania wniosków na działania aktywizujące zostaje przedłużony do dnia 07 grudnia 2017 r.  do godz. 15:00.

Jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w trakcie oceny wniosków, o wyborze decydować będzie data i godzina złożenia w Biurze wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań aktywizujących.


Warsztaty umiejętności zawodowych

20 listopada 2017r. 6 uczniów klasy VII B wraz z opiekunem p. Teresą Cepą uczestniczyło w warsztatach umiejętności zawodowych w II Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent”, które odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach. Uczniowie dowiedzieli się o roli kształcenia zawodowego w życiu młodego człowieka.
T. Cepa

>>fotogaleria


Bądź z dala od alkoholu

Alkohol to najczęściej wybierana przez młodzież substancja psychoaktywna, jest ona bardziej popularna niż papierosy i narkotyki. Badanie ESPAD wykazało, że spośród wszystkich województw, to w naszym regionie uczniowie trzecich klas gimnazjum piją najwięcej alkoholu. Aby zwiększyć świadomość młodych ludzi na temat szkodliwości spożywania tego trunku stowarzyszenie „Równość na fali” zainaugurowało kampanię „Z dala od alkoholu”.
 

Według badań ESPAD (Instytut psychiatrii i Neurologii) zrealizowanych w 2015 r. na grupie 15 -18 - latków, w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 13% uczniów z młodszej grupy wiekowej i 20% ze starszej chociaż raz upiło się w takim stopniu, że doświadczało zaburzeń równowagi, mowy lub nie pamiętało co się z nimi działo.

Kampania „Z dala od alkoholu” ma zasięg wojewódzki, a jej celem jest podniesienie świadomości młodzieży, głównie w przedziale wiekowym 15-18 lat, na temat szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz promocja trzeźwości. Skutki, zagrożenia, wskazówki dotyczące sposobów odmawiania picia tego trunku, a także prawdziwe historie zostały przedstawione na stronie internetowej http://www.zdalaodalkoholu.pl oraz fanpage’u http://www.facebook.com/zdalaodalkoholu. Zdrowy styl życia promowany jest także na plakatach i ulotkach rozprowadzanych na terenie województwa.

Działanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020, ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.

Film promujący kampanię.


Lider Zachodniopomorski

Jesteś z Pomorza Zachodniego i chcesz coś zmienić w swoim bliskim otoczeniu? Pracować w grupie? Działać? Poznawać nowych ludzi? A może jesteś na dobrej drodze, ale z chęcią dowiesz się czegoś nowego i spotkasz z ekspertami? Jeśli coś mówi Ci, że tak – chcę być aktywny/a, realizować projekty społeczne na rzecz rówieśników i innych grup, chcę wprowadzać małe i wielkie zmiany w mojej miejscowości,  w szkole, samorządzie uczniowskim – to właśnie na Ciebie czekamy! ,,Lider Zachodniopomorski” zaprasza młode osoby w wieku 17-22 lata, które chcą przeżyć kilkumiesięczną przygodę! Zgłoszenia przesyłać można do 21 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie: http://www.mlodziez.wzp.pl/zglos-sie-do-programu-lider-zachodniopomorski-buduj-ciekawe-portfolio-spoleczne/


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne informacje na ten temat do pobrania poniżej.

Załącznik do zarządzenia nr 91/2017 z dnia 14.11.2017 r.

 

Wzory dokumentów:

1.         Wzór oferty

2.         Zaktualizowany harmonogram

3.         Zaktualizowany kosztorys

4.         Zaktualizowany opis działań

5.         Wzór sprawozdania


Działania aktywizujące realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LIDER POJEZIERZA - złoż wniosek