Dziś jest: Środa 26 lutego 2020, imieniny: Mirosława i Aleksandra
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Wydarzenia z zakresu ochrony środowiska

 

SCALANIE GRUNTÓW - ZAGROŻENIA ! ( PETYCJA ) - Więcej szczegółów >> TUTAJ


 

Międzynarodowy Dzień Ziemi - zapraszamy do wspólnej akcji

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniu 22 kwietnia 2016 r. organizujemy akcję pn. "Sprzątanie świata". Zachęcam do kontaktu wszystkie osoby, które zechcą wziąć udział w naszej  akcji.

Odbiór worków możliwy jest w terminie od dnia  18 do 22 kwietnia 2016 r.  w Urzędzie Gminy w Przelewicach, Referat Gospodarki Komunalnej (pokój nr 2). Zebrane odpady bezpłatnie odbierane będą z miejsc ich składowania.

 

Proszę o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie chęci wzięcia udziału w akcji - tel. 91/3913830. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę jednostki, opiekuna akcji, rejon sprzątania, planowane miejsce składowania zebranych odpadów, termin i ilość uczestników.

      Wójt Gminy

Mieczysław Mularczyk

 

 


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

 Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc  w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.  z 2015 r., poz. 982).

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która:

 • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach „Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
 • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl . Można je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobie, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego  Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 0084 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl

 


Prosument - dotacje na Odnawialne Źródła Energii 2015 - nabór wniosków

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW nowej oferty programowej na lata 2015-2020, nabór wniosków do programu priorytetowego "Prosument" uruchomiony - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Program Prosument ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej. Beneficjentami są przede wszystkim osoby fizyczne, JST oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym nie później niż do 30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację programu. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją należy składać osobiście lub drogą pocztową – do pobrania >> tutaj
 


Darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt

W tym roku Gmina Przelewice w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przelewice” oraz projektu MOPSiK (Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji) zorganizowała darmową sterylizację i kastrację zwierząt w Mobilnej Sali Operacyjnej: psów i kotów.

W dniu 09 listopada br. w Przelewicach o godz. 9:00 rozpoczęła się akcja darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt w specjalnie do tego przygotowanym STERYLOBUSIE. Zabiegi były przeprowadzone przez Specjalistyczną Przychodnię Weterynaryjną Daniela Figla z Barlinka.

W ramach akcji lekarze weterynarii przeprowadzili 39 zabiegów, w tym:

 • sterylizacja13 suk,
 • sterylizacja 20 kotek,
 • kastracja 3 psów,
 • kastracja 3 kocurów.

Beata Osińska


 

Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru Natura 2000 na terenie gminy Przelewice - podsumowanie projektu

Na terenie gminy Przelewice znajdują się obszary Natura 2000, na których są cenne siedliska ptactwa i zwierząt oraz zasoby cennej roślinności. Zagrożeniem dla tych terenów jest intensywny rozwój gospodarczy, który prowadzi do likwidacji i degradacji lub zamiany naturalnych ekosystemów na użytki rolne, zaniechania gospodarowania lub zmiany tradycyjnych metod użytkowania, obniżenia biologicznej zdolności do rozmnażania roślinności. Powyższe zmiany w przyrodzie doprowadzić mogą do obniżenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych w Gminie Przelewice oraz zachwiania całego ekosystemu, co z całą pewnością wpłynie negatywnie na życie lokalnej ludności. Dlatego ważne jest podejmowanie takich form rolnictwa oraz innych działań, które wpłyną pozytywnie na stan przyrody.

Z uwagi na powyższe fakty w okresie od kwietnia do października 2014 r. Pan Olgierd Kustosz - pszczelarz z terenu gminy Przelewice realizował projekt pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Przelewice” współfinasowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w ramach Środka 4.1 - Rozwój obszarów  zależnych od rybactwa”. Pana Kustosza w październiku 2013 r. złożył wniosek o przyznanie dofinansowania do Lokalnej Grupy Rybackiej SIEJA z siedzibą w Marianowie, której Gmina Przelewice jest członkiem, zaś w kwietniu 2014 r. zawarł z instytucją pośredniczącą tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o przyznanie pomocy.

W ramach tej operacji zostały zakupione oraz ustawione w miejscowościach Płońsko i Laskowo ule wraz z odkładami pszczelimi oraz zakupiono niezbędny sprzęt pszczeli do obsługi rodzin pszczelich. Głównym celem operacji jest działanie przyczyniające się do zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszaru Natura 2000.

W powszechnej opinii pszczoły są przede wszystkim producentami miodu i wosku oraz pozostałych produktów pszczelich. Tymczasem wartość pszczół jako producentów wymienionych produktów stanowi tylko jedną dziesiątą niektórych obliczeń, nawet jedną setną tego co mogą dać one jako zapylacze roślin uprawnych i także tych dziko rosnących. Zwłaszcza te ostatnie znajdujące się na obszarach Natura 2000 bez obecności owadów zapylających są skazane na wyginięcie. Stąd obecność pszczół miodnych w takich ekosystemach jest ważna.

Pszczoły miodne podtrzymują więc bioróżnorodność w środowisku, a tym samym stabilność całych ekosystemów, szczególnie tych chronionych. Ustawienie pasieki pszczelej na terenie lub w sąsiedztwie obszaru chronionego przyczynia się do zachowania naturalnego występowania roślinności chronionej usytuowanej na terenie gminy Przelewice.

Ewa-Nawój Gąsiorowska

 


Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry

Związek Gmin Dolnej Odry informuje o nowych drukach deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki dostępne są również w tut. Urzędzie, pokój nr 17 (w godzinach pracy urzędu).

 

 

 

 

Druki do pobrania:

DEKLARACJA

DEKLARACJA 5

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2

OŚWIADCZENIE 5

WNIOSEK W SPRAWIE NADPŁATY NOWY

WZÓR WYJAŚNIENIE DO DEKLARACJI


 

Zapraszamy na szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew

 

 

 


ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - w dniach 13-16 października

Przypominamy Państwu, że w dniach 13-16 października br. na terenie gminy Przelewice odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

 • 13.10.2014 r. – Rosiny, Czartowo, Przelewice i Ślazowo
 • 14.10.2014 r. – Lubiatowo, Ukiernica, Żuków, Karsko,  Wymykowo i Przywodzie
 • 15.10.2014 r. – Gardziec, Wołdowo, Płońsko, Laskowo, Topolinek, Lucin, Jesionowo, Rutnica i Radlice
 • 16.10.2014 r. – Bylice, Myśliborki, Kluki, Oćwieka, Kosin, Kłodzino

Odpady wielkogabarytowe należy ustawiać przed posesją, w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników Konsorcjum Firm REMONDIS – JUMAR oraz ich Podwykonawców.

Szczegółowy harmonogram odbiorów odpadów komunalnych - do pobrania


Sadzimy drzewa - w ramach projektu „Drogi dla Natury– kampania na rzecz zadrzewień”

25 listopada 2014 r. w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”, w którym to Gmina Przelewice uczestniczy od marca ubiegłego roku, posadziliśmy 70 drzew (50 lip drobnolistnych i 20 brzóz brodawkowatych) wzdłuż dwóch dróg: na północny-wschód oraz na południe od Jesionowa.

W sadzeniu czynny udział brali pracownicy Urzędu Gminy w Przelewicach oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. Dzieci, oprócz samego sadzenia, przywiązywały młode drzewka do palików i zabezpieczały je osłonkami.

Beata Osińska

 

 


Zachodniopomorski Lider Ekologii - to tytuł i nagroda dla naszej gminy!

Zachodniopomorski Lider Ekologii – to tytuł i nagroda dla naszej gminy. Laur w kategorii  efektywność odebrał Wójt Gminy Przelewice  p. Marek Kibała.

W dniu 16 września 2014 r. odbyła się Gala podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu. Na Gali zostały ogłoszone wyniki konkursu pt. ,,Zachodniopomorski Lider Ekologii''. Gmina Przelewice aplikowała w kategorii ,,Projekty charakteryzujące się wysokimi wartościami osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych uzyskanych w toku realizacji i eksploatacji''. Decyzją komisji konkursowej Gmina Przelewice zajęła IV miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 30 tys. zł.

Podczas uroczystości Gminę Przelewice reprezentował Wójt Gminy Przelewice p. Marek Kibała.

To dla nas duże wyróżnienie i satysfakcja z osiągniętego sukcesu, a jednocześnie nowe wyzwanie do podejmowania kolejnych przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu środowiska!

 


Bezpłatne wsparcie dla wnioskodawców i beneficjentów WPR

Informacja dla wnioskodawców i beneficjetów PROW 2007- 2013

Szczegółowe informacje na temat wsparcia doradczego dla wnioskodawców i beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej można uzyskać w Zachodniopomorskim  Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Terenowym Zespole Doradczym w Pyrzycach oraz Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

>> szczegóły


 

Afrykański pomór świń - Główny Inspektorat Weterynarii ostrzega!

 

Główny Inspektorat Weterynarii przekazuje informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń, skierowane dla hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych i leśników.

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta,burmistrza).

Więcej informacji na temat Afrykańskiego pomoru świń w poniższych ulotkach.

Autor: Główny Inspektorat Weterynarii, a.harz@naszraciborz.pl

 


Ogłoszenie o zakończeniu modernizacji stacji uzdatniania wody w Żukowie

 


PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZELEWICE

10 lipca 2014 r. minął dokładnie rok, od momentu, kiedy Mieszkańcy Gminy Przelewice rozpoczęli blokadę wjazdu do miejsca, gdzie duńska firma PL MINK postanowiła bezprawnie wybudować fermę norek. Mijają miesiące, zmieniają się pory roku, a Mieszkańcy naszej gminy pomimo zmęczenia nie opuszczają barykady. Ukazuje to ich prawdziwą determinację w słusznej, wspólnej sprawie.

Nadal organizują się i wytrwale ustalają grafik dyżurów, współpracują z firmą ochroniarską i władzami gminy. Wiedzą, że walczą o wieś, swoją małą ojczyznę, o czyste środowisko, po to by oddychać świeżym powietrzem, żyć i mieszkać zgodzie z naturą. Choć walka jest nierówna, bo po drugiej stronie stoi nieliczący się z naszą społecznością duński inwestor, to Mieszkańcy nadal nie opuszczają barykad.

Pomimo utrudnień, na jakie napotykam ze strony niechcianego inwestora, nadal podejmuję w tym kierunku szereg działań, tak aby problem niechcianej inwestycji zakończył się zgodnie z wola Mieszkańców i moją. Przy takiej wspólnej determinacji jestem przekonany, że uda nam się zakończyć protest w  spokoju i z satysfakcją z powodu osiągniętego sukcesu.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcje protestacyjną Mieszkańcom Gminy Przelewice i nie tylko, za wytrwałość, aktywność, poświecony czas i energię  w obronie naszej małej ojczyzny.

                   

Z wyrazami szacunku

                Wójt Gminy

             mgr Marek Kibała

 


KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PRZELEWICE

 


Do pobrania wersja PDF:


Gminna Olimpiada Ekologiczna

10 czerwca 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Dziewięciu uczestników konkursu z klas I – III i dziewięciu z klas IV – VI rozwiązywało testy z zakresu wiedzy ekologicznej oraz zadania sprawnościowe powiązane  z zadaniami z zakresu ekologii.

Atmosfera wśród uczestników Olimpiady oraz  ich opiekunów była miła i serdeczna, chociaż w powietrzu wyczuwało się napięcie i ducha rywalizacji. Komisja w składzie: Beata Osińska – Przewodnicząca Komisji, Joanna Smolak - Benka - Członek Komisji oraz Anna Roman - Członek Komisji, na bieżąco sprawdzała zestawy pytań i podawała wyniki i punktację poszczególnych drużyn.

Zwycięzcy olimpiady w poszczególnych kategoriach:
 

Klasy od I – III:

 • I miejsce – PSP Jesionowo
 • II miejsce – PSP Żuków
 • III miejsce – SP Kłodzino

Klasy od IV-VI:

 •  I miejsce – PSP Żuków
 • II miejsce – SP Kłodzino
 • III miejsce – PSP Jesionowo

Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali nagrody książkowe, a uczestniczące w niej szkoły pamiątkowe puchary. Nagrody zostały ufundowane przez wójta Marka Kibałę.

Beata Osińska

fotogaleria

 


Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień


W marcu 2014 r. Gmina Przelewice przystąpiła do programu „Drogi dla Natury” dotyczącego „promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody oraz korytarzy ekologicznych”. Lokalny nadzór nad projektem sprawuje Federacja Zielonych Gaja ze Szczecina, a bezpośrednie działania w gminie przeprowadza z jej ramienia animator Bartosz Kurnicki.


W ramach „Dróg dla Natury” w Przelewicach odbyło się dwudniowe szkolenie, w którym uczestniczyli: urzędnicy, zarządcy dróg, pszczelarze oraz lokalni działacze. Podczas szkolenia „Drogi w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi” wykładowcy przedstawili role i funkcje alej, opowiedzieli o zagrożeniach oraz o sposobach ich ochrony. Poinstruowali także jak wizualnie oceniać stan drzewa i jak projektować przyszłe nasadzenia. Oprócz specjalistycznych szkoleń odbyły się również spotkania z miejscową ludnością oraz młodzieżą ze szkół w Jesionowie i Kłodzinie. Na spotkaniach tych można się było dowiedzieć szeregu informacji na temat potrzeby ochrony zadrzewień nie tylko o alejach, ale także o samych drzewach oraz jak rozpoznawać podstawowe ich gatunki.


W ramach projektu „Drogi dla Natury” prowadzona jest na terenie gminy inwentaryzacja istniejących zadrzewień przydrożnych. Obejmuje ona ocenę stanu drzew, analizę parametrów technicznych takich jak: przeciętny obwód drzew, ilość drzew po każdej stronie drogi, występowanie gatunków chronionych, odległość drzew od jezdni, rozstaw drzew w szpalerze czy też szerokość między szpalerami oraz proponowane zmiany. Na podstawie inwentaryzacji sporządzony zostanie dla Przelewic plan zadrzewieniowy, dokument stanowiący doskonałą bazę dla urzędników planujących konserwację i przyszłe nasadzenia.

Beata Osińka

 


Oświadczenie w sprawie artykułu p. Magdy Soski z dnia 6 lutego 2014 r. opublikowanego na witrynie internetowej www.przelewice.eu

W dniu 6 lutego 2014 r. na  witrynie internetowej www.przelewice.eu opublikowany został artykuł podpisany nazwiskiem: Magda Soska. Autorka tekstu stwierdza w nim, że: „Wójt dogaduje się z Duńczykiem za naszymi plecami!”. Stwierdza również, że: „wójt czyni takie uzgodnienia z pominięciem strony społecznej?!” i że: „jest to jawne lekceważenie mieszkańców”.

Informuję, że Stowarzyszenie „Przelewice - Wspólna Sprawa” bierze udział we wszystkich czynnościach z zakresu postępowania administracyjnego, które toczą się w sprawach, w których chęć udziału rzeczone Stowarzyszenie zgłosiło. Wszyscy mieszkańcy gminy są publicznie informowani o istotnych rozstrzygnięciach. Te zaś rozstrzygnięcia przed ich podjęciem konsultowane są tak z działaczami grupy „Przelewice- Wspólna Sprawa”, panem sołtysem Sołectwa Przelewice  jak i z mieszkańcami Przelewic. Co pewien czas okresowe działania kompleksowo przekazywane są mieszkańcom, jak choćby w postaci szerokiej informacji na temat powstrzymania budowy fermy norek przez wszystkich pracowników zaangażowanych w tenże temat przekazanej w formie spotkania w Gminnym Centrum Kultury 11 września 2013 r. „Co się dzieje w sprawie norek?”. Pani Magdy Soski na tym spotkaniu nie było, co jest pewnym sygnałem jak tej Pani zależy na powzięciu informacji w sprawie.

Wspomniane prowadzenie przez duńskiego inwestora innej działalności niż hodowla norek znajduje się obecnie na etapie wymiany dwóch, niewiążących pism. Żadne, decyzje w tej sprawie nie zapadły. W dniu 7 lutego 2014 r. ze strony inwestora wpłynęła propozycja porozumienia dotycząca wywiezienia z terenu nieruchomości urządzeń i konstrukcji służących do hodowli norek. Propozycja ta skierowana została do kancelarii prawnej obsługującej Gminę Przelewice.  

Kiedy rzeczywiście przekazywane są pełne segregatory informacji Pani Magda Soska nie zaszczyca nas swoją obecnością. Mimo to na stronie www.przelewice.eu znajdują się głównie teksty poddające wójta totalnej krytyce – bez choćby zainteresowania argumentacją drugiej strony. Rozumiem, że idą wybory, rozumiem że działacze grupy „Przelewice- Wspólna Sprawa” mają wyborcze ambicje, ale proszę, nie posługujmy się zasadą  im gorzej tym lepiej – im gorzej dla wójta, tym lepiej dla nas.

Protestuję też przeciwko afiszowaniu się grupy „Przelewice Wspólna Sprawa” jako pełnych i jedynych wyrazicieli mieszkańców Przelewic. Przelewice to nie tylko zwolennicy Pani Magdy Soski.  Apeluję więc o nieupolitycznianie sprawy fermy norek. Deklaruję, że Pani Magda Soska i aktywiści stowarzyszenia zawsze mogą liczyć na pełną informację w sprawie norek, tak samo jak każdy inny mieszkaniec Gminy Przelewice.
 

Przelewice, dnia 12.02.2014 r.                                                Wójt Gminy Przelewice

                                      Marek Kibała

 

PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZELEWICE

Serdecznie dziękuję aktywnym i zaangażowanym  Mieszkańcom za udział i trud włożony w protest przeciwko planowanej przez duńskiego inwestora fermie norek w Przelewicach.

10 stycznia br. minęło dokładnie 6 miesięcy, odkąd Mieszkańcy skutecznie blokują wjazdu do miejsca, tuż przy Ogrodzie Dendrologicznym, gdzie firma PL MINK chce bezprawnie utworzyć fermę norek.

Blokada pokazała i nadal pokazuje prawdziwą determinację Mieszkańców w słusznej sprawie. Pomimo zmęczenia nie opuszczają barykad. Wytrwale stoją na posterunkach przygotowani na próbę wjazdu samochodów z norkami, ustalają grafik dyżurów, a także współpracują z firmą ochroniarską  i władzami gminy.

Walczą o wieś czystą i o zachowanie jej równowagi ekologicznej, a wszystko po to, by być bliżej naturalnego środowiska i oddychać świeżym powietrzem. Walka jest nierówna, bo po drugiej stronie stoi nie liczący się z tutejszą społecznością duński inwestor.

Mam nadzieję, że pomimo napotykanych trudności ze strony niechcianego inwestora, nasze wspólne działania przyczynią się do pomyślnego zakończenia tej akcji.

                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                            Marek Kibała

Relacje mediów:

 


UWAGA MIESZKAŃCY - bezpieczne pozbywanie się szkodliwego azbestu

Wójt Gminy Przelewice zwraca się z prośbą do zainteresowanych  mieszkańców o wskazanie do dnia 31 stycznia 2014 r.  swoich posesji, z których ma być zabrany eternit w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Do zgłoszenia prosimy podać: dane zgodnie z załączonym wzorem

 
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Przelewicach pok. nr 17

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o  zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Treść obwieszczenia

 


"Razem w obronie Naszej Małej Ojczyzny" - relacje z konferencji

11 grudnia br. w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach odbyła się konferencja pn. „Razem w obronie Naszej Małej Ojczyzny”, której organizatorami byli: Rada Sołecka w Przelewicach, Stowarzyszenie „Przelewice – Wspólna Sprawa” i Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Europejska Akademia Sołtysa – Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie. W konferencji wzięli udział zaproszenie goście, w tym mieszkańcy Rościna, Jedlic i Miedzynia oraz Przelewic. Konferencję prowadziła i nad całością czuwała p. Magdalena Soska.

Konferencja zogniskowała się wokół dyskusji nad wypracowaniem skutecznych działań w kierunku niedopuszczenia do powstawania ferm norek w naszym regionie. Wskazano także na fakt, iż norka amerykańska staje się coraz większym dla nas zagrożeniem, gdyż ma inwazyjny wpływ na środowisko. Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili, na przykładzie przelewickiego Ogrodu, kwestie dotyczące ryzyka i zagrożenia równowagi ekologicznej w środowisku naturalnym, w którym się pojawia.

Podczas dalszej części konferencji dr Maciej Kowalewski i mgr Robert Bartłomiejski z Instytutu Socjologii US odnieśli się do analizy socjologicznej postaw społeczeństwa obywatelskiego i monitoringu konfliktów w środowiskach lokalnych na przykładzie wydarzeń, jakie w tym zakresie miały miejsce w Przelewicach. Wskazali na kwestie determinacji i samoorganizacji mieszkańców w walce przeciw budowie fermy norek w Przelewicach oraz dobrej współpracy władz lokalnych z mieszkańcami. Przedstawili również różne wersje scenariuszy rozwoju dalszych wydarzeń w przypadku, gdy protest będzie nadal trwał. Natomiast red. Sebastian Napieraj z TVP Szczecin przedstawił swoje refleksje z relacjonowania przelewickiego protestu w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Podkreślił pozytywnie postrzeganą ze strony mediów determinację mieszkańców w walce o czyste i zdrowe środowisko.

Panel dyskusyjny poprowadził  red. Przemysław Szymańczyk z Polskiego Radia Szczecin. Podczas dyskusji uczestnicy konferencji podkreślali, nie kryjąc swych emocji, na niespójność prawa w Polsce i brak zainteresowania problemem ze strony rządu i parlamentarzystów oraz konieczność podjęcia skutecznych działań w kierunku wyegzekwowania nowelizacji rozporządzenia, by norka amerykańska znalazła się na liście zwierząt inwazyjnych.

Ponadto wójt Marek Kibała przedstawił dylematy prawne skupiające się na problemie, co może urząd pod względem prawnym w odniesieniu do inwestora, który nie przestrzega prawa przy planowaniu fermy norek w Przelewicach.

W trakcie konferencji wystąpił zespół „Jutrzenka”, który zaprezentował nasz lokalny folklor. Ponadto przyjęta i podpisana została „Deklaracja Przelewicka” dotycząca zmiany prawa w kwestii lokalizacji gatunków inwazyjnych i obcych, w szczególności norki amerykańskiej na terenie Polski, gdyż mają niszczycielski wpływ na nasze środowisko.

Dla wszystkich uczestników zapewniono poczęstunek, a w jego przygotowaniu dopomogli: p. Bożena Fiszer, p. Anna Roman z GCK-u i pracownicy Ogrodu Dendrologicznego.

Anna Garzyńska

>>fotogaleria
 


Gmina Przelewice otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu

Do dnia 25 marca 2013 r. mieszkańcy Gminy Przelewice mogli zgłaszać  swoje posesje, z których miał być zabrany azbest w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOSiGW). Łącznie złożono 36 wniosków, w tym 11 na demontaż, transport i unieszkodliwienie, a 25 na transport i unieszkodliwienie zdjętego wcześniej azbestu. W czerwcu 2013 r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do WFOSiGW o dotację na zadanie polegającego na usuwaniu azbestu – AZBEST/2013.

 

W lipcu  br.  otrzymaliśmy informację, żeZarząd WFOSiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie dotacji dla Gminy Przelewice w wysokości 47996 zł na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2013 r. na terenie Gminy Przelewice.

W związku z tym Firma posiadająca stosowne zezwolenia przystąpiła do demontażu azbestu z dachów budynków, a następnie transportu i unieszkodliwienia oraz transportu i  unieszkodliwienia wcześniej zdjętego azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy. Łącznie z terenu gminy usunięto 72,85 Mg odpadów azbeztowo-cementowych.

Dzięki uzyskanej dotacji  na terenie naszej gminy poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka wsi, a także zmniejszyło się ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe włókna azbestowe.


Mieszkańcy Przelewic w "Sprawie dla reportera"

Mieszkańcy Rościna, Lipian, Przelewic  walczą aby w ich  miejscowościach nie było ferm norek amerykańskich, gdyż  mają  fatalny wpływ na  środowisko.  Poniżej relacje z nagrania programu TVP Elżbiety Jaworowicz „Sprawa Dla Reportera”, które było emitowane w dniu 07 listopada 2013 r.

 

 

Relacja z emisji programu "Sprawa dla reportera" >> tutaj

 


Nastąpi zmiana polskiego prawa hodowli norki amerykańskiej?

22 października br. protestujący mieszkańcy z: Rościna, Miedzynia i Przelewic wraz z Wójtem Gminy Markiem Kibałą wzięli udział w nagraniu programu TVP Elżbiety Jaworowicz „Sprawa Dla Reportera”. Głównym tematem programu był problem hodowli norek amerykańskich w naszym regionie.

W nagraniu również udział wzięli: przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata, była posłanka na Sejm RP Renata Beger, Burmistrz Myśliborza Arkadiusz Janowicz, Dobrosława Karbowiak ze Stowarzyszenia ”Otwarte Klatki”, Cezary Wyszyński z Fundacji Viva!, przedstawiciele hodowców oraz  mec. Maria Wentlandt-Walkiewicz i dziennikarze.

W trakcie dyskusji wiele uwagi poświęcono hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Przeprowadzone kontrole w 2011 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazały szereg nieprawidłowości i zaniedbań w tym zakresie. Zastanawiano się nad sytuacją prawną prowadzenia hodowli norki amerykańskiej w Polsce.

Ciekawą formą wyrażenia swojego protestu była piosenka zaprezentowana przez panie z Zespołu „JUTRZENKA”. Z kolei panowie Olgierd Kustosz i Ireneusz Jung mogli zapromować swoje tradycyjne i regionalne produkty (miody przelewickie i wyroby wedliniarskie).

Mamy nadzieję, że emisja programu, która odbędzie się 07 listopada br. (godz. 21:25) dopomoże nam zainteresować posłów i senatorów problemem, który zostanie rozwiązany poprzez zmianę przepisów zaostrzających warunki rozpoczęcia hodowli norki amerykańskiej oraz szeroki wachlarz kontroli powołanych do tego służb.


"Trzeba zakazać hodowli norek!" - list szczecińskich Zielonych. Zachęcamy do sondażu!

Pismo, podpisane przez Ewę Koś, radną Sejmiku Zachodniopomorskiego, przewodniczącą szczecińskiego koła Partii Zieloni i Roberta Sucharzewskiego, przewodniczącego szczecińskiego koła Partii Zieloni skierowano do Ministerstwa Środowiska.
 
Więcej szczegółów i treść listu do zapoznania się na stronie:

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,14820789.html

 


"KRÓLESTWO NOREK" TRAFIA DO PROGRAMU TVP "SPRAWA DLA REPORTERA"

Długotrwała walka protestujących mieszkańców z budową nielegalnej fermy norek w Przelewicach wciąż trwa. Pomimo licznych działań jakie do chwili obecnej podjęto inwestor nie chce wycofać się z planowanych zamierzeń i wciąż czuje się bezkarny.

Sprawą norek w końcu zainteresowała się Elżbieta Jaworowicz, autorka programu interwencyjnego TVP „Sprawa dla reportera”, co było możliwe dzięki wsparciu Renaty Beger. W dniu dzisiejszym tj. 10 października br. Dziennikarka odwiedziła nas i obiecała kompleksowo zająć się sprawą  nielegalnej budowy fermy norek w naszym regionie, a głównie w  Przelewicach, planowaną do zamknięcia w Rościnie oraz nowo powstającą w Miedzyniu.

 

Pani Redaktor była bardzo zaskoczona inicjatywą obywatelską, jaką podjęli wspólnie: mieszkańcy Gminy Przelewice, Wójt i Radni Gminy Przelewice, Stowarzyszenie „Przelewice – Wspólna Sprawa”, partie polityczne, Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wspierające nas organizacje.

Wspólny cel i walka o ekologiczne środowisko zjednoczyła ludzi. Wójt Gminy Marek Kibała wielokrotnie podkreślał w swojej wypowiedzi zdanie ,,Mam nadzieję, że  działania mieszkańców naszej gminy przyczynią się do tego, że kolejne nielegalne fermy norek nie będą powstawać w naszym regionie…..” i tej wersji wszyscy powinniśmy się trzymać oraz  wspierać kolejne w tym zakresie działania.

fotogaleria

 


Próba rozwiązania problemu fermy norek w Przelewicach

Członek Zarządu Jarosław Rzepa poinformował o wynikach spotkania podczas briefingu prasowego.Spotkanie stron konfliktu wokół budowanej fermy norek w Przelewicach – zorganizowane przez członka Zarządu Województwa Jarosława Rzepę – odbyło się 8 października 2013 r.  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strony nie doszły do porozumienia – Nie tego oczekiwałem po dzisiejszych rozmowach – mówi Jarosław Rzepa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego >> zobacz

 


Protest przeciwko fermom futrzarskim

W dniu 3 października b.r. przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie odbył się protest przeciwko fermom futrzarskim. Więcej szczegołów na stronie: http://urszulazarosa.natemat.pl/76949,szczecin-nie-dla-ferm-futrzarskich


KOMUNIKAT ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z apelem do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, by podczas jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie stosowali się do kilku zasad:

1) Nie należy:

 • urządzać polowań,
 • wprowadzać wycieczek, grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,
 • dotykać, zbierać i niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,
 • wypuszczać zwierzęta gospodarskie bez kontroli,
 • wypuszczać psy i koty poza własne gospodarstwo.

Nie zastosowanie się do tych wytycznych doprowadzić może do płoszenia predysponowanej do przyjęcia szczepionki zwierzyny, czy też do przyjęcia jej przez nie - docelowe gatunki zwierząt. Już jedna dawka szczepionki uodparnia lisa przeciwko wściekliźnie wywoływanej przez tzw. szczepy uliczne wirusa oraz zapobiega przenoszeniu się choroby w środowisku. Szczepionka zapewnia ochronę wyłącznie lisom, które w momencie szczepienia nie były zakażone wirusem wścieklizny.

Nie stosowanie się do ww. zasad skutkować może niską skutecznością szczepień. Przypadki wścieklizny notowane są niestety nadal w południowo - wschodniej Polsce. Zachorowania dotyczą różnych gatunków zwierząt: bydła, owiec, saren, nietoperzy, lisów, jenotów, psów, kotów, kun, borsuków, tchórzy.

2) Należy pouczyć dzieci by nie podnosiły krążków szczepionki, nie bawiły się nimi i unikały kontaktu z jej płynną zawartością. W razie kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia.

 - wsc.jpg

Szczepionka w zanęcie kształtem zbliżona jest do nieregularnego krążka o średnicach 3,5 i 4 centymetry, a wysokości 1,5 do 1,7 centymetra. Waga jednego krążka wynosi ok. 14 gram.

Szczepionka w postaci zawiesiny z atenuowanym szczepem wirusa wścieklizny zawarta jest w blistrze zatopionym w przynęcie. By zachować swoisty zapach przynęt, atrakcyjny dla lisów, nie zaleca się podnoszenia „krążków” szczepionki.

W przypadku dostania się płynnej szczepionki na błony śluzowe człowieka należy dokładnie przepłukać je wodą i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie zetknięcia się szczepionki ze skórą narażone partie należy umyć wodą z mydłem. O fakcie jakiegokolwiek kontaktu szczepionki ze skórą, czy błonami śluzowymi człowieka należy również zawsze powiadomić lekarza pierwszego kontaktu.

3) W przypadkach kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić się do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt.

Zgodnie z posiadaną wiedzą szczepionka jest bezpieczna dla innych gatunków zwierząt (zostało to potwierdzone badaniami). Jednakże każdorazową możliwość spożycia szczepionki przez zwierzę należy zgłosić w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Ze względu na to, że psy, czy koty mogą być konkurentami w spożywaniu przynęt, nie należy wypuszczać je swobodnie na tereny objęte szczepieniami. Szczepionka nie uodparnia zwierząt domowych.


Norki pod lupą naukowców

30 września odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Szczecinie. Rada przyjęła stanowisko, że ferma norek jest zagrożeniem dla Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach i nie powinna być zlokalizowana w planowanym przez duńską spółkę z o.o. „PL-MINK” miejscu.

Relacja TVP Szczecin w kronice z dnia 01.10.2013 r.:


Przelewice dzień i noc bronią się przed norkami. Jak długo?

Blokada drogi w Przelewicach trwa dzień i noc

Już od dwóch miesięcy mieszkańcy Przelewic przez całą dobę pilnują, by duński inwestor nie wwiózł na teren gminy norek amerykańskich. - Liczyliśmy na pomoc urzędów. I co? - pytają zniecierpliwieni. W środę o godz. 18 ponad 50 mieszkańców przyszło do Gminnego Centrum Kultury na spotkanie z wójtem Przelewic Markiem Kibałą i jego urzędnikami. Słuchali ich wyjaśnień i dopytywali, dlaczego tak długo muszą protestować.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta
 
Cały tekst: na stronie:
 http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,14595871.html?as=1#ixzz2fzA2AhWr
 
 

Stop fermom - panel dyskusyjny w Lipianach

Walka mieszkańców w zachodniopomoskim wciąż trwa. Wczoraj odbył się  panel dyskusyjnym w Lipianach, podczas którego Stowarzyszenie "OTWARTE kLATKI" starało się wesprzeć mieszkaców w rozmowach z lokalnymi władzami. Ferma nadal stoi pusta, mieszkańcy zablokowali przejazd ciężarówkom przewożący norki.

Więcej na stronie:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551371511602835.1073741827.273827962690526&type=3

 


Protest przed Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie nielegalnych hodowli norek

Relacje w Kronice TVP Szczecin  (17.09.2013 r.) z protestu przed Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie nielegalnych hodowli norek.

 

 

 

 

 


Spotkanie informacyjne Wójta Gminy Przelewice z Mieszkańcami w sprawie norek

Tematem spotkania było przekazanie informacji o podjętych i planowanych działaniach Gminy Przelewice w sprawie niedopuszczenia do powstania fermy norek w Przelewicach oraz dyskusja mieszkańców z wójtem i pracownikami Urzędu Gminy. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób.

Podczas spotkania p. Marek Kibała wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu przedstawili szczegółowy raport z działań Gminy Przelewice wobec planowanej budowy fermy norek w Przelewicach. Mieszkańcy po wysłuchaniu raportu dopytywali o szczegóły, a zwłaszcza o kwestie związane z łamaniem prawa przez spółkę duńską z o.o. „PL-MINK”.

W kwietniu br. spółka „PL-MINK” wykupiła od właściciela z Niemiec prawo użytkowania wieczystego gruntów i własność budynków położonych na terenie wsi Przelewice. Praktycznie od tego momentu zaczęła się seria wykroczeń inwestora, który sprytnie omija prawo, a oto niektóre z nich: prace budowlane bez pozwolenia i warunków zabudowy oraz zgody inspektora nadzoru budowlanego, brak odpowiednio doprowadzonej sieci wodno-kanalizacyjnej do spornego terenu, posiadanie dokumentu o prawidłowej utylizacji pokrycia  azbestowego dachu jednego z budynków, pomimo iż jego fragmenty do tej pory leżą zmieszane z gruzem na tym terenie, a także brak zgody na wycinkę 92 drzew i przesadzenie jednego.

Dotychczas do tut. Urzędu wpłynęły trzy wnioski o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy norek do 10.000 szt. Gmina pozostawiła wnioski bez rozpatrzenia z uwagi na to, iż były niekompletne. Odnośnie drzew sporządzony został protokół oględzin i ekspertyza dendrologiczna, a 04. września spółka „PL-MINK” otrzymała zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Spółka ma 7 dni na zapoznanie się z dokumentacją i w tym terminie może wnieść swoje uwagi.

Teren na którym miałaby powstać ferma norek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy, chcąc powstrzymać inwestycję, na wniosek Wójta Gminy przyjęła uchwałę o sporządzeniu takiego planu, oczywiście z zakazem inwestycji uciążliwych dla środowiska. Gmina w szybkim tempie przeprowadziła konkurs, wybrała firmę architektoniczną, która ma sporządzić taki plan. Jest nadzieja, że będzie on przyjęty w ciągu dziewięciu miesięcy.

Inwestor nie daje za wygrane, 10 lipca br. podjął próby wprowadzenia pierwszego transportu norek na sporny teren. Zostało to uniemożliwione, m. in. dzięki determinacji mieszkańców Przelewic, którzy skutecznie zablokowali wjazd na planowaną fermę norek. 12 lipca br. po raz kolejny bezprawnie ponowił próbę przywiezienia norek, co także zostało zablokowane.

Do chwili obecnej władze gminy wspólnie z Mieszkańcami podjęli szereg działań, by zapobiec hodowli norek w Przelewicach, a oto przykłady:

 1. Mieszkańcy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Przelewice - Wspólna Sprawa” złożyli doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez inwestora do prokuratury, nadal nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez inwestora do prokuratury złożył również Wójt Gminy.
 2. Podjęto  negocjacje z Duńczykiem (ostatnie w dn. 19.07.2013 r.). W czasie spotkania władze Gminy Przelewice złożyły propozycje ugodowego rozwiązania sporu, które polegałyby alternatywnie na: rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego albo jej zmianie zmierzającej do wprowadzenia do umowy użytkowania wieczystego zakazu hodowli zwierząt futerkowych na terenie nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym. Przedstawiciel spółki został poinformowany o braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających budowę urządzeń służących do hodowli norek. Do chwili obecnej nie przedstawił żadnych konkretnych informacji w zakresie propozycji złożonych przez Gminę Przelewice.
 3. Od 10. lipca br. pełnione są całodobowe dyżury. Mieszkańcy Przelewic i okolic stoją na posterunkach przygotowani na próbę wjazdu samochodów z norkami przy wsparciu ochotniczej straży pożarnej, firmy ochroniarskiej i władz gminy. Walczą w granicach prawa, o wieś taką, w jakiej chcą żyć – bez fermy norek. Muszą jej bronić własnymi ciałami, fizycznie blokując możliwość wjazdu. Wjazd na planowaną fermę zablokowano poprzez zagrodzenie przejazdu barierami i ciężkim sprzętem.
 4. Współpraca z organizacjami, które podejmują działania na rzecz zakazu hodowli zwierząt futerkowych, w tym m.in. Stowarzyszenie "Otwarte Klatki" z Poznania, Grupa „Basta - Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt”, Partia „Zielonych” i Koalicja „Antyfutro.pl” oraz Fundacja Międzynarodowa „Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!”.
 5. 02. sierpnia br. odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawicieli: RDOŚ, władz Gminy Przelewice, Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, a także Stowarzyszenia „Przelewice–Wspólna Sprawa”, Koła Pszczelarzy w Przelewicach i Stowarzyszenia „Otwarte Okno”. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w skutecznym zablokowaniu wprowadzenia hodowli norek w pobliżu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach i J. Płoń, jako obszaru NATURA 2000. Podpisano list intencyjny w  sprawie podjęcia skutecznych działań w tym zakresie do prof. Janiny Jasnowskej – przewodniczącej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Czekamy na stanowisko w tej sprawie.
 6. Apelowano do władz powiatowych, wojewódzkich i parlamentarzystów z regionu, a także do m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do innych organizacji i środowisk. Ponadto w sierpniu Wójt Gminy wystosował pismo do Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o zajęcie stanowiska i wsparcie w sprawie nielegalnej budowy fermy norek w Przelewicach. Zaapelował także - za pośrednictwem Starosty Pyrzyckiego – do przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego o wypracowanie stanowiska i podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zmian w polskim prawie regulującym problematykę hodowli norek. Cieszy nas fakt, iż na wrześniową sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przygotowano projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wpisu norki amerykańskiej na listę gatunków obcych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej (do pobrania).
 7. Kontakt z mediami na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim celem przekazywania na bieżąco informacji z wydarzeń dotyczących trwającego protestu.

Mieszkańcy Przelewic nadal potrzebują pomocy – nagłaśniania w mediach, dalszego apelowania do władz i polityków o przywrócenie norki amerykańskiej, jako gatunku obcego i zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ich ferm.


Protest antyfutrzarski przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie

Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta informuje i zaprasza do wzięcia udziału w proteście przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie (Wały Chrobrego 4) 3 października (czwartek) godzina 13:00 przeciwko fermom futrzarskim i hodowaniu zwierząt na futra.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy zmagają się z problemem powstających ferm, z problemem ferm już istniejących, oraz wszystkich, którym nie jest obojętny los zwierząt.

Więcej informacji niebawem... będą też plakaty i wydarzenie na fb., to na razie wstępna informacja, żeby mieli Państwo czas się przygotować na wyjazd.

Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta!
www.basta.szczecin.pl
https://www.facebook.com/Basta.Szczecin


 


Z rady na barykady - relacje Stowarzyszenia "Otwarte Klatki" z wizyty w: Przelewicach,  Miedzyniu i Rościnie

Barykady w Przelewicach (powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie) stoją już ponad 1,5 miesiąca. Postanowiliśmy wesprzeć mieszkańców w proteście przeciwko budowie fermy, jednak krótko po wyjeździe z Poznania dostaliśmy informacje od mieszkańca Miedzynia (20 km od Przelewic), że właśnie trwa spontaniczna blokada drogi prowadzącej do placu budowy kolejnej w regionie fermy norek.

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.otwarteklatki.pl/z-rady-na-barykady/#.Uh2ThH-f7vn

 


Na barykadach - nadal trwa protest przeciwko hodowli norek w Przelewicach

Mieszkańcy Przelewic nadal protestują przeciwko budowie fermy norek w pobliżu Ogrodu Dendrologicznego. Władze gminy robią wszystko, co w ich mocy, by powstrzymać inwestora.

 

 

 

OCALMY PRZELEWICKĄ NATURĘ!

W kwietniu br. spółka duńska z o.o. PL-MINK wykupiła od właściciela z Niemiec  prawo użytkowania wieczystego gruntów i własność budynków położonych na terenie wsi Przelewice. Praktycznie od tego momentu zaczęła się seria wykroczeń inwestora, który sprytnie omija prawo, a oto niektóre z nich: prace budowlane bez pozwolenia  i warunków zabudowy oraz zgody inspektora nadzoru budowlanego, brak odpowiednio doprowadzonej sieci wodno-kanalizacyjnej do spornego terenu, posiadanie dokumentu o prawidłowej utylizacji pokrycia  azbestowego dachu jednego z budynków, pomimo iż jego fragmenty do tej pory leżą zmieszane z gruzem na tym terenie,  a także brak zgody na wycinkę 91 drzew, przesadzenie jednego i wyrwanie kolejnego z korzeniami.

Dotychczas inwestor w Urzędzie złożył drugi już wniosek o wydanie warunków zabudowy. Gmina pozostawiła kolejny wniosek bez rozpatrzenia z uwagi na to, iż był niekompletny. Odnośnie drzew sporządzony został protokół oględzin i ekspertyza dendrologiczna i w chwili obecnej trwają czynności wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego celem przygotowania kompletnej dokumentacji do wydania decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Teren na którym miałaby powstać ferma norek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy, chcąc powstrzymać inwestycję, przyjęła uchwałę o sporządzeniu takiego planu, oczywiście z zakazem inwestycji uciążliwych dla środowiska. Gmina w szybkim tempie przeprowadziła konkurs, wybrała firmę architektoniczną, która ma sporządzić taki plan. Jest nadzieja, że będzie on przyjęty w ciągu dziewięciu miesięcy. Inwestor nie daje jednak za wygraną.

Począwszy od 10 lipca br. już próbowano wprowadzić pierwszy transport norek na w/w teren. Zostało to uniemożliwione, m. in. dzięki determinacji mieszkańców Przelewic, którzy zablokowali skutecznie wjazd na planowaną fermę norek.

 

 

 Ponadto władze gminy wspólnie z mieszkańcami podjęli  szereg działań, by zapobiec hodowli norek w Przelewicach, w tym m.in. poprzez:

 1. Mieszkańcy i Pan Wójt Gminy złożyli doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez inwestora do prokuratury i aktualnie czekają na rozpatrzenie sprawy.
 2. Podjęto  negocjacje z  Duńczykiem (ostatnie w dn. 19.07.2013 r.). W czasie spotkania władze Gminy Przelewice złożyły propozycje ugodowego rozwiązania sporu, które polegałaby alternatywnie na: rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego albo jej zmianie zmierzającej do wprowadzenia do umowy użytkowania wieczystego zakazu hodowli zwierząt futerkowych na terenie nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym. Przedstawiciel spółki został poinformowany o braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających budowę urządzeń służących do hodowli norek. Do chwili obecnej nie przedstawił żadnych konkretnych informacji w zakresie propozycji złożonych przez Gminę Przelewice.
 3. Od 10. lipca br. pełnione są całodobowe dyżury. Mieszkańcy Przelewic i okolic stoją na trzech posterunkach przygotowani na próbę wjazdu samochodów z norkami przy wsparciu ochotniczej straży pożarnej, firmy ochroniarskiej i władz gminy. Walczą w granicach prawa, o wieś taką, w jakiej chcą żyć – bez fermy norek. Muszą jej bronić własnymi ciałami, fizycznie blokując możliwość wjazdu. Wjazd na planowaną fermę zablokowano poprzez zagrodzenie przejazdu barierami i ciężkim sprzętem.
 4. Współpraca z organizacjami, które podejmują działania na rzecz zakazu hodowli zwierząt futerkowych, w tym m.in. Stowarzyszenie "Otwarte Klatki" z Poznania, Grupa „Basta - Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt”, Partia „Zielonych” i Koalicja „Antyfutro.pl” oraz Fundacja Międzynarodowa „Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!”.
 5. 02. sierpnia br. odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawicieli: RDOŚ, władz Gminy Przelewice, a także Stowarzyszenia „Przelewice – Wspólna Sprawa”, Koła Pszczelarzy w Przelewicach i Stowarzyszenia „Otwarte Okno”. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w skutecznym zablokowaniu wprowadzenia hodowli norek w pobliżu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach i J. Płoń, jako obszaru NATURA 2000. Podpisano list intencyjny w  sprawie podjęcia skutecznych działań w tym zakresie do prof. Janiny Jasnowskej – przewodn. Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, czekamy na stanowisko w tej sprawie.
 6. Apelowano już do władz powiatowych, wojewódzkich i parlamentarzystów z regionu, a także do m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Ambasady Królestwa Danii, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do innych organizacji i środowisk.
 7. Kontakt z mediami na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim celem przekazywania na bieżąco informacji z wydarzeń dotyczących trwającego protestu.

Mieszkańcy Przelewic nadal potrzebują pomocy – nagłaśniania w mediach, dalszego apelowania do władz i polityków o przywrócenie norki amerykańskiej, jako gatunku obcego, ale również pomocy na barykadach.


 

W ostatnim okresie miłym dla nas gestem ze strony Stowarzyszenia „Otwarte Klatki” była wizyta ich przedstawicieli w Przelewicach. Okazując swoją solidarność z mieszkańcami postanowili aktywnie przyłączyć się do protestu i wesprzeć nas  na barykadach. Była to też okazja do spotkania się z: Panem Wójtem, sołtysem, mieszkańcami i przedstawicielami Stowarzyszenia „Przelewice – Wspólna Sprawa”. Po bliższym poznaniu aktualniej sytuacji dotyczącej działań, jakie udało się już podjąć w przedmiotowym kierunku w Przelewicach i pobliskich okolicach, zastanawiano się wspólnie o kolejnych inicjatywach, które dopomogłyby skutecznie rozwiązać problem ten nie tylko w naszym regionie, ale również w całym kraju.

 


Wsparcie na barykadach

08. sierpnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia "Otwarte Klatki" odwiedzili mieszkańców Przelewic protestujących przeciwko hodowli norek. Determinacja mieszkańców,  którzy już od 10 lipca br. (przez 24 godziny na dobę) stoją na 3 barykadach, aby uniemożliwić transport norek do planowanej bezprawnie fermy, wywarła na naszych gościach ogromne wrażenie.

Okazując swoją solidarność z mieszkańcami postanowili aktywnie przyłączyć się do tej inicjatywy. Zapowiedzieli swój przyjazd już w czwartek (22.08.2013r.), aby w ten sposób wesprzeć mieszkańców swoją obecnością. Zachęcają również innych do włączenia się w naszą akcję.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/otwarteklatki

 


STOP FERMIE NOREK W PRZELEWICACH - relacja w programie "Wokół Nas" TVP Szczecin

Relacja z akcji protestacyjnej przeciwko fermie norek w programie "Wokół Nas" TVP Szczecin - 12.08.2013 r.

 


Blokada nielegalnej fermy norek - wsparcie naszej akcji ze strony Stowarzyszenia "Otwarte Klatki"

Mieszkańcy wsi Przelewice już od miesiąca blokują wjazd transportu norek do wybudowanej nielegalnie fermy. Zbudowali barykady i pełnią straż w dzień i w nocy. Nasze Stowarzyszenie współpracuje z mieszkańcami Przelewic i innych miejscowości protestujących przeciwko budowie ferm. Teraz chcielibyśmy udzielić również wesprzeć na duchu osoby, które z taką determinacją walczą o zlikwidowanie tej fermy. Prosimy więc o wysyłanie słów wsparcia i otuchy na email: kontakt@otwarteklatki.pl . Wszystkie wiadomości przekażemy adresatom. Pokażmy mieszkańcom Przelewic, że nie są sami!

Możecie też przeczytać relację z naszej wizyty w Przelewicach: Na barykadach przeciwko fermie norek

 

 


Norkom wstęp wzbroniony - relacja w Kronice TVP Szczecin

W Przelewicach od miesiąca trwa antynorkowy protest. Pomimo apeli, pomimo protestów nadal nie mogą odetchnąć z ulgą. Duński inwestor, który chce budować fermę tuż obok słynnego ogrodu dendrologicznego na razie się nie wyprowadza, choć są pierwsze sygnały, że poszukuje nowej lokalizacji.

W Przelewicach od miesiąca działają trzy punkty kontrolne, a wszystkie dojazdy do posesji Duńczyka są zablokowane. Pomimo braku pozwoleń inwestor prowadził prace rozbiórkowe i budowlane. Próbował także wwieźć norki. Wiele wskazuje więc na to, że gdyby nie determinacja mieszkańców ferma już dawno, by funkcjonowała.

Władze Przelewic zmieniają plan zagospodarowania przestrzennego tak, by wykluczyć fermę na tym terenie. Sprawę bada także prokuratura, inspektorat nadzoru budowlanego, a kontrolę wszczął inspektorat ochrony środowiska.

Zgodnie z przepisami wójt czeka na dokumenty inwestora o oddziaływaniu inwestycji na obszar Natura 2000. Dopiero wtedy sprawą zajmie się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

W sprawie Przelewic oświadczenie senatorskie złożył Sławomir Preiss. W piśmie do Ministra Środowiska senator zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących ferm zwierząt.

Nieoficjalnie TVP Szczecin dowiedziała się, że duński inwestor szuka nowej lokalizacji dla fermy norek, ale dla naszych reporterów był nieuchwytny.

 


Petycja w obronie zwierząt futerkowych

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futro na terytorium RP.

Co roku w Polsce miliony zwierząt, głównie norki i lisy, są przetrzymywane w warunkach całkowicie nieodpowiadających ich naturalnym potrzebom i instynktom, a następnie zabijane są, aby można było pozyskać z nich futro.

Mimo kontroli weterynaryjnych wiele z tych zwierząt cierpi na choroby i infekcje, a normą na fermach futerkowych jest stereotypia – zaburzenie zachowania będące wynikiem życia w klatce. Zarzuty organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt zostały potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku. Fermy zwierząt futerkowych są również zagrożeniem dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powstające w procesie hodowli.

Więcej szczegółów na stronie: http://antyfutro.pl/petycje/


 

Łączmy nasze siły...

02. sierpnia br., z inicjatywy p. Marii Syczewskiej dyr. Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawicieli: RDOŚ (prof. Janina Jasnowska – przwodn. RROP, dr Sylwia Jurzyk Regionalny Konserwator Przyrody i z-ca dyr. RDOŚ) oraz przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,  władz Gminy Przelewice, a także Stowarzyszenia „Przelewice – Wspólna Sprawa”, Koła Pszczelarzy w Przelewicach i Stowarzyszenia „Otwarte Okno”.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w skutecznym zablokowaniu wprowadzenia hodowli norek w pobliżu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach i J. Płoń, jako obszaru NATURA 2000.

Podczas spotkania dokonano prezentacji multimedialnej Ogrodu Dendrologicznego i okolic obszaru Natura 2000, w pobliżu których zaplanowano hodowlę norek. Prezentacja "Nie Fermie Norek" do pobrania na stronie:
http://ogrodprzelewice.pl/strona/18,1/materialy-dydaktyczne-do-pobrania

Uczestników spotkania zapoznano również z informacjami dot. hodowli norek amerykańskich i negatywnych skutków ich obecności w naturalnym środowisku. Strony wspólnie ustaliły, że planowana lokalizacja jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami chroniącymi obszar NATURA 2000 i ogród botaniczny w myśl art. 65 ustawa o ochronie przyrody.

List intencyjny stanowi wspólne stanowisko w tej sprawie do pobrania


 

Rozmowy z Duńczykiem zerwane. "Norek nie wpuścimy"

- Stoimy wciąż na barykadach, ferma jest obstawiona, norek nie wpuścimy - mówi wójt Marek Kibała Przelewic. Duńczyk zerwał rozmowy i straszy sądem.

Przeciw fermie norek są nie tylko członkowie stowarzyszenia Przelewice ? Wspólna Sprawa, ale także turyści, którzy latem chętnie przyjeżdżają do ogrodu. Trudno im wyobrazić sobie to miejsce z zapachem innym, niż kwiatowy.

Przeciw fermie norek są nie tylko członkowie stowarzyszenia Przelewice – Wspólna Sprawa, ale także turyści, którzy latem chętnie przyjeżdżają do ogrodu. Trudno im wyobrazić sobie to miejsce z zapachem innym, niż kwiatowy. (fot. Andrzej Szkocki)

Teren nieopodal ogrodu wygląda cały czas jak pole bitwy. Barykady z wozów strażackich, samochodów, ciągników. Mnóstwo mieszkańców pilnuje tych miejsc.
 

 

- Teren obstawiliśmy, są dyżury nocne, w dzień jest nas więcej - Blokujemy wszystkie miejsca, którymi można wwieźć norki - mówi Maria Syczewska, dyrektorka Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. - W razie zagrożenia, informujemy się telefonicznie, wyją syreny i wszyscy mieszkańcy ruszają pod ogród.

Marek Kibała, wójt Przelewic podkreśla, że mieszkańcy nie odpuszczą.

- Nie pozwolimy, by ferma zniszczyła nam największy skarb przyrodniczy regionu. - Jesteśmy zdesperowani. Wójt przyznaje, że sobotnie rozmowy z duńskim inwestorem Rene Launa spełzły na niczym.

- Proponowaliśmy, że zwrócimy mu kwotę jaką zapłacił odkupując prawo do wieczystej dzierżawy działki nieopodal ogrodu, chodzi o kwotę 90 tys. zł - dodaje wójt. - Albo wprowadzimy do umowy zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Duńczyk się nie zgodził. Zerwał rozmowy a wychodząc powiedział, że spotkamy się w sądzie. Wcześniej rozmawialiśmy z jego prawnikami. Okazało się, że nie mieli pełnej wiedzy. Nic nie wiedzieli o tym, że inwestor dopuścił się samowoli budowlanej, że nie ma warunków zabudowy, które wydaje gmina ani pozwolenia na budowę z powiatu.

Rocznie ogród w Przelewicach odwiedza 70-80 tys. turystów.Smród z fermy turystów odstraszy a gryzonie mogą zniszczyć ogród.

Katarzyna Misiak, opiekująca się przelewickim arboretum zwraca uwagę, że norka amerykańska jest bardzo inwazyjna, szybko się mnoży. Nie sposób ją upilnować w klatkach. A ucieczka oznacza, że się pojawi w populacji zwierząt.

- Mamy równowagę w ogrodzie, którą współtworzą ptaki mające tu lęgowiska. Agresywny drapieżnik wyniszczy ptactwo - twierdzi ekspertka. - A to już stanowi zagrożenie dla ogrodu, zniszczenie przyrodniczej perły regionu.

Duńczyk, właściciel firmy PL-Mink, chce za wszelką cenę hodować norki pod ogrodem.

- Nie przejmuje żadnych argumentów - dodaje wójt Przelewic. - Nasze prawo ma za nic, jest arogancki. Powiedział, że do piątku przestawi nam swoje stanowisko na piśmie.

Powiat też jest przeciwny budowie fermy. Starosta pyrzycki Wiktor Tołoczko wydał stosowne pismo w tej sprawie. Po tym, jak otrzymał informacje z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o tym, że Duńczyk odpuścił się samowoli budowlanej na działce w Przelewicach.

Miał tylko utwardzić grunt i postawić 59 wiat i klatek na 120 dni. A wybetonował duży plac. To już wymagało warunków zabudowy z gminy i pozwolenia na budowę z powiatu.

Czekamy na dalszy rozwój wypadków.

Źródło: http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130721/STARGARD/130729945


 

Protest Przelewicki - Fotoreportaż

BASTA! Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt

Protest Przelewicki - Fotoreportaż

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE PROTESTU PRZECIWKO

HODOWLI NOREK W PRZELEWICACH!

 


Senator Sławomir Preiss wspiera naszą akcję protestacyjną przeciwko hodowli norek w Przelewicach

Poniżej zamieszczamy treść listu:

 


Kolejni nasi sprzymierzeńcy...

NIE budowie fermy norek w Przelewicach

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" jednoczące w swoim działaniu członków dwunastu gmin: Barlinka, Boleszkowic, Bierzwnika, Choszczna, Dębna, Krzęcina, Lipian, Myśliborza, Nowogródka Pomorskiego, Pełczyc, Przelewic i Trzcińska-Zdroju, zgłasza swój stanowczy protest przeciwko budowie fermy norek w Przelewicach. Jednoczymy się z protestującymi. Poniżej przedstawiamy najświeższe informacje z Przelewic:

http://liderpojezierza.pl/index.php/component/content/article/501-nie-budowie-fermy-norek-w-przelewicach

Spór mieszkańców Przelewic z inwestorem monitoruje i wspiera również Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, które jest polskim przedstawicielem międzynarodowej koalicji organizacji walczącej z przemysłem futrzarskim - Fur Free Alliance.

Dzięki działaniom stowarzyszenia o walce z nielegalną hodowlą poinformowane zostały również zagraniczne organizacje i media. Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” było też w tym roku organizatorem I Kongresu Mieszkańców Protestujących Przeciwko Budowie Ferm Futrzarskich.

Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia „Otwarte Klatki” w związku z tym, że problem nowych ferm norek narasta, konieczne może okazać się zainicjowanie kolejnego takiego wydarzenia. Relacja z I kongresu: http://www.otwarteklatki.pl/relacja-z-i-kongresu-mieszkancow-protestujacych-przeciwko-budowie-ferm-futrzarskich/#.Ue-_A8UZUWw

Dziękujemy za współpracę i wsparcie naszej akcji protestacyjnej!

 


Sprzeciw rośnie w siłę. Mieszkańców wspierają Zieloni...

Partia Zielonych popiera mieszkańców Przelewic. To kolejna organizacja, która chce pomóc protestującym przeciwko hodowli norek. Przelewiczanie nie zgadzają się, aby duński inwestor zbudował fermę 150 metrów od ich domów, a także w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Dendrologicznego, czyli głównej atrakcji regionu.

Więcej na stronie: http://www.zieloni2004.pl/art-4997.htm

 

 

 

Stanowisko "Zielonych" (pisowania oryg.)

Po uzyskaniu informacji dotyczącej budowy fermy norek amerykańskich na 10 000 sztuk zwierząt w miejscowości Przelewice wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie planowaną inwestycją.? Naszym zdaniem gmina Przelewice to znakomity teren do rekreacji i wypoczynku z uwagi na łagodny klimat oraz duże obszary leśne, na których w 1814 roku powstał Ogród Dendrologiczny. Perspektywa ucieczki norek i zagrożenia z ich strony dla zwierząt gospodarskich oraz dziko żyjących zwierząt wodnych i lądowych, a także naruszenia ekosystemu objętego obszaru Natura 2000 jedynie utwierdza nas w przekonaniu, iż ta inwestycja nie może zostać zrealizowana.? Informujemy, że jesteśmy przeciwni tworzeniu kolejnych wielotysięcznych ferm zwierząt futerkowych obcych rodzimym gatunkom.

Hodowla taka oddziaływuje negatywnie na tradycyjne rolnictwo, zaburza gospodarkę łowiecką i rybacką.? Norka amerykańska po wydostaniu się z hodowli jest gatunkiem niebezpiecznym dla ptaków, drobnych ssaków, a także ryb i płazów zamieszkujących cieki i zbiorniki wodne poprzez niszczenie jaj i pożeranie młodych osobników. Jest szczególnie groźna dla ptaków w okresie wysiadywania jaj i wylęgu, kiedy samice i młode osobniki stają się bezbronne wobec takich drapieżników. Może to doprowadzić do wyginięcia rodzimej fauny, w tym całych populacji na danym terenie.? Jak wynika z badań, drogi inwazji norki amerykańskiej w przypadku przedostania się z hodowli do środowiska naturalnego prowadzą głównie wzdłuż cieków wodnych i stanowią ogromne zagrożenie.

Partia Zieloni – koło szczecińskie sprzeciwia się planowanej budowie fermy norek na terenach gminy Przelewice. I przyłącza się do społecznego komitetu protestacyjnego, a jednocześnie służy wsparciem w jego pracach nad powstrzymaniem tego pomysłu.

Inwestycja ta nie powstaje w interesie mieszkańców i gminy, jest niezgodna z bieżącymi i wieloletnimi planami tamtejszej społeczności, zakłóci w znacznym stopniu charakter tego terenu.

Nie zgadzamy się aby Przelewice zaczęły kojarzyć z odorem i bestialskim, produkcyjnym mordowaniem zwierząt tylko dla kawałka futra.

Partia Zieloni – koło szczecińskie

Serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie naszej akcji protestacyjnej!


Apel Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego

Przelewice, dn. 26.07.2013

Szanowni Państwo
W ostatnich latach Polska stała się jednym z głównych potentatów przemysłu futrzarskiego i wszystko wskazuje na to, że jego rozwój będzie trwał nadal, jeśli nie przeciwstawimy się prawnym zapisom, które zezwalają na tego typu działalność w naszym kraju. Na terenie Polski działa około 750 ferm zwierząt futerkowych.

Z informacji podanych na stronie www.antyfutro.pl w krajach Unii Europejskiej skupia się 67% światowej hodowli norek, jednak dzięki działaniom aktywistów praw zwierząt i wzrostowi świadomości społecznej przemysł futrzarski jest wypierany z niektórych europejskich państw. Hodowla zwierząt futerkowych została zakazana w Wielkiej Brytanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji. W Szwajcarii przepisy są tak restrykcyjne, że jest ona całkowicie nieopłacalna. W Danii nie można hodować lisów, w Holandii lisów i szynszyli. Między innymi dlatego Polska jest obecnie tak atrakcyjnym miejscem dla rozwoju hodowli zwierząt futerkowych. Przedsiębiorcy z innych krajów europejskich przenoszą swój biznes do naszego kraju, ponieważ polskie przepisy dotyczące tego przemysłu są liberalne, a kontrole rzadkie i mało skuteczne. Lobby futrzarskie doprowadza do tak absurdalnych sytuacji jak wykreślenie norki amerykańskiej z listy gatunków obcych.

Odpowiedzią na tą sytuację jest ogólnospołeczny protest na rzecz zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Jest to inicjatywa, która ma na celu doprowadzenie do prawnego zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Bojkot produktów futrzarskich nie wystarczy. Powołanie Koalicji i stworzenie ogólnokrajowego ruchu jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Przyłączając się do koalicji dołączamy nasz protest i dodatkowy problem, jakim jest ochrona naturalnych obszarów przed wprowadzaniem gatunków inwazyjnych do naszego kraju.
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, jako jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego stanął przed problemem związanym z pla¬no¬wanym założeniem fermy norek w bezpośrednim sąsiedztwie arboretum. Inwestor kupił teren po północno-zachodniej stronie Ogrodu, oddalony nie więcej niż 200 m od naszej granicy. Ferma ma liczyć do 10 tys. zwierząt i teoretycznie jako taka nie wymaga żadnych zezwoleń. Zdajemy sobie sprawę, że nawet najsurowsze przestrzeganie reżimów hodowlanych nie zapobiegnie wydzielaniu zapachów, a częste wiatry z kierunku zachodniego spowodują, że woń z hodowli będzie wyczuwalna praktycznie w całym parku. W takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić skuteczne prowadzenie działań edukacyjnych, skoro przy rozpoznawaniu roślin istotne jest m.in. wyczucie zapachu przez nie wydzielanego.
Obawiamy się również o gniazdujące u nas ptaki, których obecność gwarantuje utrzymanie populacji szkodliwych owadów w granicach nie zagrażających roślinom kolekcyjnym. Pojawienie się nawet niewielkiej liczby drapieżnych norek, które na terenie Ogrodu znalazłyby liczne schronienia i doskonałe warunki do rozmnażania zaburzy obecny stan równowagi ekologicznej. W takiej sytuacji ratowanie roślin przed szkodnikami może wymagać stosowania dużych ilości środków chemicznych, co po pierwsze jest wykluczone w mokradłowej części arboretum, a po drugie wiąże się z poważnymi ograniczeniami w pozostałej części parku, ponieważ przy doborze środków ochrony trzeba uwzględnić wszystkie występujące tu gatunki owadów zapylających oraz gatunki owadów drapieżnych np. biegaczy.

Bardzo istotny jest również fakt, że prawidłowe utrzymanie kolekcji wymaga nakładów finansowych, a te w naszym przypadku zależą głównie od dochodów z opłat za wstęp do Ogrodu. Ograniczenie liczby zwiedzających przez odory wyczuwalne w parku może doprowadzić do takiego spadku dochodów, że gmina będzie zmuszona poprzestać na doraźnych pracach porządkowych zamiast fachowej opieki ogrodniczej nad kolekcją. Podobny stan w okresie powojennym doprowadził do znacznych strat w pierwotnej kolekcji dendrologicznej w ciągu zaledwie 20 lat.
Biorąc pod uwagę fakt obecności norek w środowisku, obawiamy się o Jezioro Płoń – obszar NATURA 2000, który znajduje się w odległości zaledwie kilku km od samego Arboretum i miejscowości Przelewice.

Inwestor znając te wszystkie argumenty z typową mentalnością kolonizatora upiera się, że liczy się tylko jego interes. Sprzeciwy przedstawicieli Ogrodu i mieszkańców zbywa jako nieistotne i gotów jest nawet wbrew przepisom przeforsować swoje interesy. To ma być jego zysk kosztem żywych stworzeń, kosztem ludzi od dawna żyjących w Przelewicach i kosztem unikalnej kolekcji dendrologicznej.

Będziemy wdzięczni za każdy rodzaj wsparcia protestu przeciwko hodowli norek w Przelewicach, a szczególnie za każdą radę. Szukamy pomocy i ratunku wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie o wrażliwych sercach, a także takich którym przyszłość naszego środowiska naturalnego nie jest obojętna.

Maria Syczewska
DYREKTOR
Ogrodu Dendrologicznego
w Przelewicach

 


Spór o norki trwa

OCALMY PRZELEWICKĄ NATURĘ!

W dniu dzisiejszym tj. 19. lipca br. odbyło się spotkanie z udziałem władz Gminy Przelewice, Stowarzyszenia „Przelewice - Wspólna Sprawa” oraz „PL-MINK” sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Rościnie. W czasie spotkania władze Gminy Przelewice złożyły propozycje ugodowego rozwiązania sporu, która polegała alternatywnie na: rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego albo jej zmianie zmierzającej do wprowadzenia do umowy użytkowania wieczystego zakazu hodowli zwierząt futerkowych na terenie nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym.  

Przedstawiciel „PL-MINK” zaproponował tylko zmianę umowy użytkowania wieczystego polegającą na wprowadzeniu jedynie na okres 3 miesięcy zakazu hodowli zwierząt futerkowych na terenie rzeczonych nieruchomości. Przedstawiciel spółki został poinformowany o braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających budowę urządzeń służących do hodowli norek, nie przedstawił żadnych konkretnych informacji w zakresie propozycji złożonych przez Gminę Przelewice.  Pełnomocnicy 'PL-MINK” zadeklarowali, że stanowisko spółki zostanie przedstawione na piśmie w terminie 7 dni.
    
Na zakończenie 'PL-MINK” została poinformowana, że jej dotychczasowe działania dotyczące prowadzonej inwestycji na terenie nieruchomości są nielegalne, zaś Gmina Przelewice w zakresie swoich uprawnień właścicielskich podejmować będzie wszelkie działania zgodne z prawem w celu uniemożliwienia spółce hodowli zwierząt futerkowych na terenie nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym.

Jednocześnie przed Urzędem Gminy Przelewice odbyła się pikieta mieszkańców przeciwko budowie fermy norek. Miała ona miejsce w trakcie trwania negocjacji władz gminy wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Przelewice – Wspólna Sprawa”, a duńskim inwestorem.

W pikiecie uczestniczyło ponad 100 osób, w tym m.in.  przedstawiciele koalicji „ANTYFUTRO.PL”. Na koniec pikiety wspólnie z zespołem „Jutrzenka” zaśpiewano piosenkę pt. „Norki”.

Obecnie nadal trwa blokada wjazdu do planowanej fermy, gdyż mieszkańcy nie zgadzają się aby inwestor otworzył zwierzęcy biznes w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, Ogrodu Dendrologicznego i obszaru NATURA 2000.

foto: Anna Garzyńska

foto: Aleksandra Jabłońska

 
Relacje zarejestrowane przez media:
 • http://www.martinballuch.com/?p=2928
 • Stanowisko „Zielonych" (pisownia oryg.):

  Po uzyskaniu informacji dotyczącej budowy fermy norek amerykańskich na 10 000 sztuk zwierząt w miejscowości Przelewice wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie planowaną inwestycją.? Naszym zdaniem gmina Przelewice to znakomity teren do rekreacji i wypoczynku z uwagi na łagodny klimat oraz duże obszary leśne, na których w 1814 roku powstał Ogród Dendrologiczny. Perspektywa ucieczki norek i zagrożenia z ich strony dla zwierząt gospodarskich oraz dziko żyjących zwierząt wodnych i lądowych, a także naruszenia ekosystemu objętego obszaru Natura 2000 jedynie utwierdza nas w przekonaniu, iż ta inwestycja nie może zostać zrealizowana.?Informujemy, że jesteśmy przeciwni tworzeniu kolejnych wielotysięcznych ferm zwierząt futerkowych obcych rodzimym gatunkom.

  Hodowla taka oddziaływuje negatywnie na tradycyjne rolnictwo, zaburza gospodarkę łowiecką i rybacką.?Norka amerykańska po wydostaniu się z hodowli jest gatunkiem niebezpiecznym dla ptaków, drobnych ssaków, a także ryb i płazów zamieszkujących cieki i zbiorniki wodne poprzez niszczenie jaj i pożeranie młodych osobników. Jest szczególnie groźna dla ptaków w okresie wysiadywania jaj i wylęgu, kiedy samice i młode osobniki stają się bezbronne wobec takich drapieżników. Może to doprowadzić do wyginięcia rodzimej fauny, w tym całych populacji na danym terenie.?Jak wynika z badań, drogi inwazji norki amerykańskiej w przypadku przedostania się z hodowli do środowiska naturalnego prowadzą głównie wzdłuż cieków wodnych i stanowią ogromne zagrożenie.

Partia Zieloni – koło szczecińskie sprzeciwia się planowanej budowie fermy norek na terenach gminy Pzelewice. I przyłącza się do społecznego komitetu protestacyjnego, a jednocześnie służy wsparciem w jego pracach nad powstrzymaniem tego pomysłu.

Inwestycja ta nie powstaje w interesie mieszkańców i gminy, jest niezgodna z bieżącymi i wieloletnimi planami tamtejszej społeczności, zakłóci w znacznym stopniu charakter tego terenu.

Nie zgadzamy się aby Przelewice zaczęły kojarzyć z odorem i bestialskim, produkcyjnym mordowaniem zwierząt tylko dla kawałka futra.

Partia Zieloni – koło szczecińskie

 

 


PODZIĘKOWANIE WÓJTA

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Przelewic i wszystkim uczestnikom protestu za liczny oraz aktywny udział we wczorajszej udanej akcji zablokowania bezprawnego przewozu norek na teren Przelewic.

Ta akcja pokazała prawdziwą determinację mieszkańców w słusznej sprawie pod hasłem:

„OCALMY PRZELEWICKĄ NATURĘ – NIE DLA FERMY NOREK” !
   

Jednocześnie liczę na dalsze gesty poparcia Państwa dla tego protestu.
 

Z wyrazami szacunku,

Marek Kibała
Wójt Gminy

 


Trwają negocjacje pomiędzy władzami gminy a duńskim inwestorem

OCALMY PRZELEWICKĄ NATURĘ!

Szanowni Państwo,

od wczesnych godzin porannych trwają kolejne negocjacje władz gminy wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Przelewice – Wspólna Sprawa”, a duńskim inwestorem odnośnie zaprzestania działań w zakresie planowanej hodowli norek w Przelewicach. Nadal trwa protest Mieszkańców wobec  budowy fermy w Przelewicach.

 

Do pobrania: Protokół z negocjacji...

 

Relacje zarejestrowane przez media:

 


KOLEJNE INFORMACJE W SPRAWIE NOREK

OCALMY PRZELEWICKĄ NATURĘ!

Szanowni Państwo,

przekazujemy kolejne informacje z protestu mieszkańców w sprawie hodowli norek. Z przeprowadzonych w dniu dzisiejszym negocjacji Pana Wójta  i przedstawicieli Stowarzyszenia „Przelewice -Wspólna Sprawa” oraz zespołu zarządzania kryzysowego z inwestorem wnika, iż do poniedziałku wstrzyma wszelkie działania w tym zakresie, o czym zapewnił w formie pisemnej.

Obecnie nadal trwa blokada wjazdu do planowanej fermy, gdyż mieszkańcy nie zgadzają się aby inwestor otworzył zwierzęcy biznes w sąsiedztwie Ogrodu Dendrologicznego i  obszaru NATURA 2000.

Relacje zarejestrowane przez media:

 

 


TRWA PROTEST MIESZKAŃCÓW GMINY PRZELEWICE PRZECIW FERMIE NOREK

OCALMY PRZELEWICKĄ NATURĘ!

Szanowni Państwo, pragniemy powiadomić, że od wczoraj tj. 10 lipca br. od godziny 15:00 trwa protest mieszkańców Gminy Przelewice wobec budowy fermy norek amerykańskich w Przelewicach. Mieszkańcy bronią stanu prawnego. Duński inwestor od kilku dni podejmuje nielegalne działania i pomimo braku uzyskania koniecznych zezwoleń m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, bezprawnie kontynuuje inwestycję.

 

Mimo sprzeciwu organów gminnych i powiatowych trwa samowola budowlana. Zamożny inwestor nie liczy się z upomnieniami finansowymi i kontynuuje samowolę budowlaną.

Mieszkańcy zawiązali Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa” i wspólnie z Wójtem organizują protest, który ma na celu powstrzymanie inwestycji i swobodnego naruszania prawa przez inwestora. Wójt Gminy Przelewice dwukrotnie zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Wczoraj o 15:00 odbyła się pikieta. Około 22:00 inwestor polnymi drogami zaczął przywozić norki. Zmobilizowała się cała wieś, Stowarzyszenie oraz Wójt z pracownikami gminy. Całonocna blokada na razie okazała się skuteczna. Obecnie trwa ona nadal.

<>

 

Relacje zarejestrowane przez media:

 


Ferma norek na dziko

Teren na którym miałaby powstać ferma norek nie jest objęty planem przestrzennego zagospodarowania. Rada Gminy, chcąc powstrzymać inwestycję, przyjęła uchwałę o sporządzeniu takiego planu, oczywiście z zakazem inwestycji uciążliwych dla środowiska. Gmina w szybkim tempie przeprowadziła konkurs, wybrała firmę architektoniczną, która ma sporządzić taki plan. Jest nadzieja, że będzie on przyjęty na dziewięć miesięcy. Atutem gminy w sporze z inwestorem jest fakt, iż uchwałę podjęto zanim ten otrzymał decyzję o warunkach zabudowy. Inwestor nie daje jednak za wygraną.

- W Boże Ciało (30 maja) zjechał do Przelewic ciężki sprzęt i zaczęła się rozbiórka starych budynków. W ciągu trzech dni z zabudowy pozostała jedynie hałda gruzu - powiedział „Kurierowi" Krzysztof Margel, sołtys Przelewic.

Jeden z budynków pokryty był płytami betonowo -  azbestowymi. Mieszkańcy mówią, że również te płyty zostały zmielone i splantowane razem z pozostałym gruzem. Kawałki azbestu można było zobaczyć w warstwie służącej do wyrównania terenu. Na dowód mieszkańcy zrobili dokumentację zdjęciową. Będzie ona niedługo tylko papierowym dowodem, ponieważ inwestor przystąpił już do wylewania betonu. Została nim już pokryta połowa placu. Co ciekawe, ciężkie samochody z betonem, w ogóle nie powinny dotrzeć na budowę. Prowadzi do niej droga, na której stoi znak zakazujący wjazdu pojazdom o ciężarze powyżej 3 ton. Za złamanie przepisu kierowca został jednak jedynie upomniany.

Jeszcze kilka gruszek betonu i plac będzie gotowy do montażu klatek. Ich elementy są już na miejscu. Pierwszy transport przyjechał 4 lipca, kolejny w miniony piątek. Zresztą nie można wykluczyć, że pod osłoną nocy przyjadą także klatki ze zwierzętami.

Władze gminy nie chcą dopuścić do inwestycji. Mogą się jednak jej przeciwstawić działając zgodnie z prawem. Tymczasem wszelkie procedury są przewlekłe i trudno wygrać z tym, kto to prawo obchodzi.

Rodzi się pytanie, na jakiej podstawie inwestor rozpoczął prace? Jest faktem, że otrzymał pozwolenie na rozbiórkę. Nie było w nim jednak mowy o rozbieraniu pokrytego azbestem dachu.

Zawiadomienie o nielegalnej rozbiórce azbestu trafiło do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach. Ten potwierdził, że wykonawca prac nie dopełnił obowiązku. Brak zgłoszenia jest jednak tylko wykroczeniem i podlega ukaraniu mandatem. Istotniejsze jest stwierdzenie, czy ów azbest został zutylizowany, a na tę okoliczność wykonawca prac dysponuje dokumentem potwierdzającym utylizację. Swoją drogą to ciekawe, co ma większą moc: papier czy fakty w postaci odłamków azbestu znajdowane w gruzie.

Rodzi się też pytanie, na jakiej podstawie inwestor rozpoczął wylewanie betonu. W dniu 13 czerwca zgłosił w Wydziale Architektury i Budownictwa w starostwie prace nie wymagające pozwolenia na budowę. Urząd nie zdążył się nawet ustosunkować do zgłoszenia, bo ma na to 30 dni, a  prace się rozpoczęły. Inspektor uznał je za samowolę. Przygotował w tej sprawie pismo. Co jednak będzie, kiedy inwestor je zlekceważy?

Wójt Przelewic Marek Kibała złożył nawet doniesienie do  Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach. Czy jednak te wszystkie działania powstrzymają budowę dziką budowę?

Andrzej ŁAPKIEWICZ

 


Gminna Olimpiada Ekologiczna

18. czerwca 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury  w Przelewicach odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie  przygotowali część artystyczną poświęconą  ochronie  środowiska. Występy uczniów obejrzały również przedszkolaki i dzieci z oddziałów zerowych przy SP Kłodzino.

W konkursie udział wzięły po trzy drużyny w kategoriach kl. I-III i IV-VI ze szkół podstawowych z terenu gminy.  Zadaniem ich było rozwiązywanie testów z zakresu wiedzy ekologicznej. Choć testy nie były łatwe, uczestnicy poradzili sobie znakomicie, co widoczne było przy ich ocenie.

 

Zwycięzcy olimpiady w poszczególnych kategoriach:

Klasy od  I – III:
•    I miejsce – PSP Jesionowo
•    II miejsce – SP Kłodzino
•    III miejsce – PSP Żuków

Klasy od IV-VI:
•    I miejsce – PSP Żuków
•    II miejsce – PSP Jesionowo
•    III miejsce – SP Kłodzino

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody książkowe, a szkoły pamiątkowe puchary, które zostały ufundowane i wręczone przez Marka Kibałę - wójta Gminy i Beatę Osińską - inspektor ds. ochrony środowiska UG Przelewice.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie i sprawny przebieg Olimpiady!

Autor: Anna Garzyńska

<>

 

 


Uwaga, włośnica w Jesionowie


Gmina Przelewice - wyróżniona za aktywne pozyskiwanie środków przez WFOŚiGW

Rok 2013 to dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rok jubileuszowy. Fundusz w województwie zachodniopomorskim istnieje już od 20 lat. Dnia 05 czerwca 2013 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie podczas jubileuszowej konferencji dokonano podsumowania wszystkich lat pracy przez Fundusz na rzecz ochrony środowiska.

W uroczystości udział wziął Wiceminister Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski, Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydrowicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych. Były podsumowania, podziękowania i odznaczenia. Naszą  Gminę reprezentował Wójt Gminy Marek Kibała.

WFOŚiGW w Szczecinie prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansując realizowane w tym zakresie projekty, działania i inwestycje. Podczas  uroczystości przedstawiono efekty pomocy finansowej udzielonej beneficjentom podejmującym inicjatywy na rzecz czystszego środowiska w naszym regionie. Środki te pozwoliły m.in. na likwidacje mogielników, usunięcie wiele ton azbestu z dachów, powstanie nowych oczyszczalni ścieków i wodociągów. Dzięki tym środkom również służby bezpieczeństwa mogły zakupić nowoczesny sprzęt i pojazdy.

Uroczysta gala była także okazją do przyznania wyróżnień za pracę na rzecz ochrony środowiska dla pracowników funduszu oraz wszystkich Beneficjentów, którzy najbardziej aktywnie aplikowali do Funduszu po środki, przy pomocy których zrealizowali cenne działania na rzecz ochrony środowiska w naszym regionie.

Warto dodać, że Gmina Przelewice w ubiegłym roku otrzymała tytuł „Zachodniopomorski Lider Ekologii” w kategorii gmin wiejskich w zakresie edukacji ekologicznej i była wielokrotnie laureatem na najbardziej ekologiczną gminę, a ze środków Funduszu dofinansowaliśmy m.in. przedsięwzięcia:

 1.  Adaptacja pałacu na potrzeby Botanicznego Centrum Badawczo–Wdrożeniowe w Przelewicach (koszt dofinansowania z Funduszu 6.685.055 zł).
 2. Gazyfikacja Gminy Przelewice.
 3. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Przelewicach.
 4. „Etap I - Budowa kanalizacji we wsi Laskowo - Topolinek wraz z przesyłem do Lucina” - Komponent C w ramach PAOW (koszt dofinansowania z Funduszu 140.000 zł).
 5.  Zainstalowanie przy PSP Jesionowo przydomowej oczyszczalni ścieków typu Bioclere B 30 (ze środków z Funduszu za otrzymaną nagrodę w konkursie pt. ,,Najbardziej ekologiczna gmina’’ - koszt dofinansowania 61.122 zł).
 6. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA Mercedes Benz Axor 1833 A, 5000 l wody, 500 l środka pianotwórczego (koszt dofinansowania z Funduszu 150.000 zł).
 7. Usuwanie azbestu z budynków gospodarczych w Przywodziu (koszt dofinansowania z Funduszu 26.000 zł).
 8. Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Przelewice” (ze środków Funduszu za otrzymaną nagrodę w konkursie pt. ,,Najbardziej ekologiczna gmina’’ - koszt dofinansowania 69.703 zł).
 9. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w Wołdowie” (koszt dofinansowania z Funduszu 94.775 zł).
 10. Redukcja emisji odorów w oczyszczalni ścieków w Przelewicach (koszt dofinansowania z Funduszu 24.400 zł).

Ponadto dofinansowano z Funduszu poprzez Spółkę Wodną „Miedwie Południe” przedsięwzięcie pn. Budowaoczyszczalni ściekóww Lubiatowiewraz zsystemem kanalizacjisanitarnej w Gminie Przelewice. Wiele również cennych przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej dofinansowano z Funduszu dla Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (łącznie na ten cel pozyskano środków w kwocie 967.372 zł).

To pozwoliło na zdobycie przez Gminę Przelewice zaszczytnego I miejsca pośród gmin, które otrzymały największe dofinansowanie z Funduszu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a łącznie z dotacji i pożyczek znaleźliśmy się na 3 miejscu. Średnia zdobytych dotacji w  przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej Gminie wynosi 2.137 zł. Ogromną radość sprawił nam fakt, iż docenione zostały prowadzone od lat działania inwestycyjne i edukacyjne służące ochronie środowiska naturalnego.

Pamiątkową statuetkę dla Gminy Przelewice Wójtowi Markowi Kibale wręczył Prezes Zarządu WFOŚiGW Jacek Chrzanowski.

To dla nas ogromne wyróżnienie i satysfakcja z osiągniętego sukcesu, a jednocześnie nowe wyzwania do podejmowania kolejnych przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu środowiska.

Autor:  Anna Garzyńska

<>

 


5 czerwiec 2013 -  Światowy Dzień Ochrony Środowiska!
 

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. Jest to data, która została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Obchodzi się go na różne sposoby.

Organizacja ekologiczna WWF zachęca do świętowania Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego poprzez zielony akcent w ubraniu. Spodnie, t-shirt, a może po prostu biżuteria.

Celem obchodów Dnia jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Obchody przypadają w rocznicę inauguracji Konferencji NZ na temat Środowiska Człowieka (Sztokholm, 1972), która powołała do życia Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP).

 


Przelewice: Duński inwestor chce hodować norki, mieszkańcy są przeciw

Hodowla ma powstać niedaleko ogrodu dendrologicznego - perły Przelewic i regionu.

Fot.: Wioletta Mordasiewicz

Hodowla ma powstać niedaleko ogrodu dendrologicznego - perły Przelewic i regionu.

Gmina odrzuciła wniosek o wydanie warunków zabudowy terenu, na którym duński inwestor chce budować fermę norek. Ale po kilku dniach wpłynął kolejny. Urzędnicy go teraz analizują. Mieszkańców zbulwersowały buldożery, które w Boże Ciało wjechały na teren planowanej fermy norek.

- To bezczelność! - komentują okoliczni mieszkańcy. - Ludzie do kościoła szli, a tam zwożono ciężki sprzęt. On przygotowuje się do rozbiórki zabudowań. W ogóle się z nikim nie liczy.

Duński inwestor chce otworzyć hodowlę norek w sąsiedztwie ogrodu dendrologicznego. Gmina wniosek inwestora o wydanie warunków zabudowy pozostawiła bez rozpatrzenia.

- Do 27 maja nie wpłynęły do naszego urzędu dokumenty, o które wnioskodawca miał uzupełnić - informuje Janusz Wójtowicz, sekretarz gminy Przelewice. - W związku z tym wniosek jako niekompletny pozostał bez rozpoznania.

Mieszkańcy Przelewic uważnie śledzą rozwój wydarzeń, związanych z niechcianą przez nich hodowlą. W protest zaangażowani są nawet najmłodsi mieszkańcy tej miejscowości.

- Nie chcemy tej fermy, bo będzie śmierdziało - mówi Bartosz Lubecki, nastolatek z Przelewic.

- Moje dziecko ma astmę, jak jeszcze ten smród będzie, to z jego zdrowiem będzie kiepsko - martwi się Aleksandra Białek z Przelewic.

Rozwój wypadków uważnie śledzą członkowie stowarzyszenia Przelewice - Wspólna Sprawa. Powstało po to, by zapobiec powstaniu uciążliwej hodowli.

- Wniosek o warunki zabudowy został przez gminę odrzucony, ale duński inwestor złożył nowy - ubolewa Magda Soska ze stowarzyszenia. - Cała nasza nadzieja w planie zagospodarowania przestrzennego, który może zablokować taką hodowlę.

Gmina w ekspresowym tempie przeprowadziła konkurs ofert na wykonanie projektu takiego planu. Z 5 zaproszonych do współpracy firm architektonicznych, odpowiedziały 3.

- W poniedziałek, 3 czerwca podpisujemy umowę z wykonawcą - mówi Janusz Wójtowicz, sekretarz gminy. - Na uchwalenie planu z zakazem lokalizacji w gminie fermy norek mamy 9 miesięcy.

Urzędnicy z Przelewic potwierdzają, że teraz duńska firma złożyła wniosek o wydanie warunków zabudowy terenu przy ogrodzie dendrologicznym. Wniosek jest obszerniejszy niż wcześniej. Ale już zauważono w nim braki formalne. Wiele wskazuje na to, że inwestor znowu zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Będzie miał na to 7 dni.

- Niech te procedury ciągną się w nieskończoność - komentują przelewiczanie.
 

Wioletta Mordasiewicz
wioletta.mordasiewicz@mediaregionalne.pl
91 57847 28
 
Źródło: http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/przelewice-dunski-inwestor-chce-hodowac-norki-mieszkancy-sa-przeciw

 


Protest przeciw fermie norek w Przelewicach

Już półtora tysiąca osób przyłączyło się do protestu ! Mieszkańcy Przelewic oraz turyści odwiedzający ogród dendrologiczny przyłączają się do protestu przeciw zlokalizowaniu w naszej miejscowości hodowli norek. Już około półtora tysiąca osób osobiście złożyło swój podpis na liście przeciwników inwestycji, która zagraża środowisku naturalnemu w jednej z najpiękniejszych miejscowości Pomorza Zachodniego.

Podpisy były zbierane w ostatni weekend przy wejściu do ogrodu. Osoby odwiedzające Przelewice nie mogą wyjść ze zdumienia, w czyjej głowie mógł się narodzić tak kuriozalny pomysł. Jak można tak narażać perłę przyrody przez nieodpowiedzialne decyzje? Powszechny był głos, że swoją rolę muszą tu odegrać władze gminy oraz wojewódzkie instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Autor: Magdalena Soska

Fim do pobrania:  "Protest przeciw fermie norek w Przelewicach"

 


UWAGA MIESZKAŃCY

w dniu 13 maja 2013 r.  o godz. 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbędzie się spotkanie  poświęcone  planowanemu  przedsięwzięciu pod nazwą ,,Chów norki w ilości do 10 000 szt.''  

 -  na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Przelewice 87/2 i 88/4.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

Wójt Gminy

Marek Kibała


Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że nastąpiła zmiana adresu siedziby Biura Związku:
 ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna
tel/fax 91 461 50 88
adres e-mail: biuro@zgdo.eu

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji !!!

Informujemy, że od dnia 8 maja 2013 r. na terenie Związku Gmin Dolnej Odry obowiązują 2 wzory deklaracji:


1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych - do 5 osób - oraz nieruchomości niezamieszkałych.

Opłata za odpady zbierane selektywnie – 9 zł od osoby.

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie – 15 zł od osoby.

2.    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje więcej niż 5 osób.

Opłata za odpady zbierane selektywnie – 45 zł za gospodarstwo domowe.

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie –75 zł za gospodarstwo domowe.

Za GOSPODARSTWO DOMOWE uznaje się:
zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach.

Osoby, które złożyły dotychczas deklaracje, a zamieszkują w gospodarstwach domowych powyżej 5 osób, muszą uzupełnić pierwotną deklarację o nową na odpowiednim wzorze.

Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że termin objęcia systemem gospodarowania odpadami zgodnie z Uchwałą Nr 13/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, został przesunięty na dzień 01.01.2015 r.  Do tego czasu należy zawierać indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady.

Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami dostarczy niezbędne pojemniki i worki na odpady komunalne!!!

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Związek Gmin Dolnej Odry tworzy 17 Gmin w składzie:
Gmina Banie, Cedynia, Chojna, Moryń, Stare Czarnowo, Widuchowa, Boleszkowice, Nowogródek Pomorski, Bielice, Kozielice, Lipiny, Przelewice, Warnice, Dolice, Stargard Szczeciński-Gmina Wiejska, Krzęcin oraz Recz.

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Ogólne w składzie 17 członków Wójtów i Burmistrzów zrzeszonych gmin.
 2. Zarząd Związku w składzie:
 • Przewodniczący Zarządu Związku - Adam Fedorowicz,
 • Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku – Teresa Sadowska,
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Związku - Lech Twardowski,
 • Członek Zarządu – Jan Krzywicki,
 • Członek Zarządu – Krzysztof Ireneusz Boguszewski


Członkowie Zgromadzenia oraz Zarządu nie pobierali i nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

W biurze Związku obecnie zatrudnionych jest 5 osób oraz 3 stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnie.

Dnia 26 kwietnia 2013 r. został ogłoszony przetarg na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie ZGDO’’ w portalu Europa.eui na naszym BIP-ie.

Informacje o bieżącej działalności Związku  są dostępne na stronie: www.zgdo.eu


Apel Wójta o utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Przelewice

Zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Przelewice, zarówno do tych którzy dbają o środowisko, jak i do tych, którym jest ono obojętne lub wręcz świadomie niszczą otaczającą nas przyrodę.

Zróbmy wszystko, aby nasza Gmina pod względem czystości stała się wzorem dla innych. Jednocześnie przypominam o obowiązku utrzymania czystości i porządku na posesjach i wokół nich wynikającym z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaostrzenie prawa za zanieczyszczanie środowiska wprowadza znowelizowany kodeks karny. Osoba wyrzucająca śmieci do lasu naraża się na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem zanieczyszczenia będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

DBAJĄC O ŚRODOWISKO DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO!

                                        

Wójt Gminy

Marek Kibała

 


Zbliżają się kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi '2013

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 r., obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna. Naszymi uczestnikami są rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. Festyn finałowy polskich obchodów odbędzie się 28 kwietnia w Warszawie, w parku Pole Mokotowskie, w godz.10.00 - 18.00. Wcześniej odbędą się coroczne konkursy - Konkurs Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2012 - zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur, konkurs fotograficzny "Parki Narodowe" oraz wystawa pokonkursowa w Kampinoskim Parku Narodowym. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska.

Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2013 roku odbywać się będą podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. "Elektroodpady - proste zasady" dofinansowanej ze środków NFOŚiGW i nasz festyn poświęcony będzie w głównej mierze tej tematyce. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to ochrona środowiska, troska o zdrowie i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń. Istotny jest przekaz - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpad niebezpieczny i jako taki nie może być wyrzucany z innymi odpadami do śmietnika. Chcemy podczas Dnia Ziemi upowszechnić właściwe postępowanie z elektroodpadami, zachęcać do segregowania oraz poinformować o korzyściach z recyklingu i odzysku ZSEE. Tradycyjnie podczas festynu zorganizujemy WIELKĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW DO PRZETWORZENIA w zamian rozdając sadzonki i nasiona roślin ozdobnych.

Serdecznie zapraszamy, więcej informacji na www.dzienziemi.org.pl

Organizując, co roku obchody Światowego Dni Ziemi wierzymy, że edukacja poprzez zabawę, konkursy, wystawy i finałowy piknik na Polu Mokotowskim w Warszawie sprawi, że uczestnicy zmienią sposób patrzenia na przyrodę i zrozumieją konieczność dbania o stan środowiska. Do tej pory udało się nam:

 • Rozdać około 172 tysiące sadzonek drzew,
 • Zebrać około 70 ton makulatury,
 •  Zebrać około 70 ton szkła,
 • Zebrać około 38 ton zużytych baterii,
 • Zebrać około 70 ton elektrośmieci, w zamian rozdać 40 tysięcy roślin ozdobnych,
 • Zorganizować akcję w obronie warszawskich parków. 1998 i 1999 r. - akcja OCALMY POLE MOKOTOWSKIE, 2003r. - akcja POPARCIA IDEI PARKU PRZY DWORCU ZACHODNIM,
 • Zorganizować konkursy, w których udział wzięło około 75 tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski,
 • Zbudować złożoną z ponad 800 prac dzieci ZIELONĄ PIRAMIDĘ MARZEŃ (piramida stanęła przy Krakowskim Przedmieściu, obok pomnika Bolesław Prusa, można ja było oglądać do końca 2000 r.),
 • Przyjąć podczas festynów Dnia Ziemi w parku Agrykola i na Polu Mokotowskim około 1 180 000 uczestników,
 • Rozdać 29 000 ekologicznych, lnianych toreb (akcję przeciw reklamówkom zapoczątkowaliśmy w 1994r.),
 • Postawić na Polu Mokotowskim KRĄG MEGALITÓW - Pomnik Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego (w 2000 roku, w roku 2001 krąg przenieśliśmy na teren Biblioteki Narodowej),
 •  Wyłonić 12 laureatów konkursu CZŁOWIEK ROKU POLSKIEJ EKOLOGII (konkurs organizowany od 2001 r.).

Jednocześnie informujemy Państwa o rozpoczynającym się w kwietniu Ogólnopolskim Rankingu "Polska Gmina Przyjazna Recyklingowi" i serdecznie zapraszamy do udziału. Jest to konkurs, mający na celu wyłonienie polskich gmin zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, mogących podzielić się swoimi osiągnięciami w zakresie organizowania gospodarki odpadowej zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na swoim terenie. Formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnioną ankietą (dostępne na stronie internetowej: www.elektroodpdyprostezasady) należy przesłać do 01 sierpnia 2013 r.


Koordynator ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Ziemi - Grażyna Hodun

___________________________________________________________________________

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, ul. Raszyńska 32/44, lok. 140, 02-026 Warszawa, tel. 22 668 92 68, fax: 22 883 50 96, www.dzienziemi.org.pl; dzienziemi@mroee.pl; biuro@mroee.pl

Patronat honorowy: Marszałek Sejmu RP, Minister Środowiska, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m. st. Warszawy, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Współpraca: Lasy Państwowe, Kampinoski Park Narodowy, Społeczny Instytut Ekologiczny, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Partner merytoryczny projektu: Polska Organizacja Turystyczna

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sponsorzy projektu: Remondis Electrorecycling, Electro System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Eko - Punkt Organizacja Odzysku S.A.; Reba Organizacja Odzysku S.A.

Patronat medialny: Jedynka Polskie Radio, Radio dla Ciebie, Gazeta Wyborcza, Metro, TVP Warszawa, Travel Channel, Portal www.zielonalekcja.pl, E!Stilo, Ekologia i Rynek

 

 


Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary


Nabór wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Informujemy, że w kwietniu będą jeszcze dwa nowe nabory z PROW. Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

ARiMR prowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

http://www.arimr.gov.pl/

 

 

 


Akcja szczepienia lisów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na terenie województwa zachodniopomorskiego od 20 kwietnia 2013 r. przez 6 dni trwać będzie wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zaplanowana przez Głównego Inspektora Weterynarii

Szczepionka będzie wyrzucana z samolotów na tereny niezurbanizowane za wyjątkiem akwenów wodnych. Rozrzut na obszarze poligonów wojskowych zaplanowano na 20-21 kwietnia 2013 r.

Źródło: http://pssestargardszczecinski.pis.gov.pl/?news=200

 

 


22.03 Światowy Dzień Wody

Jak co roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. po to, by podnosić świadomość na temat zasobów wody pitnej na całym świecie, które nieustannie się kurczą.  Zgodnie z rezolucją ONZ rok 2013 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody.

Jak wynika z danych statystycznych na świecie ponad miliard ludzi cierpi z powodu braku dostępu do czystej i zdrowej wody. W związku z czym problem ten nabiera znaczenia globalnego, narastającego wraz ze skalą uprzemysłowienia i wzrostem liczby ludzi na naszej planecie.

Podczas Światowego Dnia Wody przypominamy sobie, że czysta woda jest życiem, a nasze życie zależy od tego jak dbamy o jakość wody. Jej racjonalne wykorzystanie może przynieść korzyści nie tylko ludziom, ale i zwierzętom oraz wszystkim żywym organizmom. Należy pamiętać, że czysta woda jest niezbędnym elementem rozwoju, dlatego inwestowanie w nią daje wymierne rezultaty, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale też społecznej. Woda jest źródłem życia dla wszystkich! Słodka woda niezbędna nam do życia nie jest dobrem niewyczerpalnym. Z powodu nierozsądnego i niezrównoważonego gospodarowania jej zasobami w niedługim czasie może zacząć jej brakować. Statystyki są zatrważające: 85% populacji żyje na najsuchszych terenach Ziemi. Około 780 milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody, a blisko 2,5 biliona żyje w nieodpowiednich warunkach sanitarnych.

Woda nie jest niewyczerpalna!

W tym dniu zachęcamy mieszkańców naszej gminy do zwrócenia uwagi na wodę. Nie tylko wodę, która nas otacza w licznie występujących jeziorach i rzekach, ale także wodę którą wykorzystujemy w gospodarstwach domowych. Woda, która nadaje się do picia stanowi 1 % wszystkiej wody na naszej planecie. Oszczędzanie tych zasobów jest niezbędne dla zachowania równowagi w środowisku i przetrwania wielu gatunków w przyszłości. Człowiek zatruwa jeziora i rzeki, powodując spustoszenie żywych organizmów. Zmiany powodowane degradacją są nieodwracalne.

10 sposobów na oszczędzanie wody:

 1. Wykorzystuj wodę wielokrotnie (np. do podlewania trawników, sprzątania, itp.)
 2. Napraw kapiące krany, nieszczelne rury, instalacje sanitarne itp.
 3. Bierz szybki prysznic zamiast długich kąpieli. Jeśli wolisz kąpiel, nalewaj wodę oszczędnie (1/3 objętości).
 4. Pierz lub myj naczynia w zmywarce, gdy się zapełnią, albo używaj programów oszczędnych.
 5. Gdy myjesz twarz lub zęby, golisz się itp. zakręcaj wodę.
 6. Nie rozmrażaj jedzenia pod bieżącą wodą, rób to w mikrofalówce albo lodówce.
 7. eśli zauważysz miejsca, w których występuje strata wody: przeciekające rury, zanieczyszczone zbiorniki itp.
 8. Jeśli podlewasz rośliny na zewnątrz, zainstaluj ekonomiczny zraszacz albo ręcznie podlewaj tylko tyle, ile dana roślina wymaga.
 9. Uświadamiaj dzieci, rodzinę i znajomych, jak ważna jest oszczędność wody.
 10. Raz dziennie próbuj zrobić coś, co oszczędza wodę.

 


UWAGA MIESZKAŃCY - usuwanie azbestu

Wójt Gminy Przelewice  zwraca się z prośbą do zainteresowanych  mieszkańców o wskazanie do dnia 25 marca 2013 r. swoich posesji, z których  ma być zabrany eternit w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

                                          

 

Do zgłoszenia prosimy podać: dane zgodnie z załączonym wzorem
 
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Przelewicach pok. nr 17

 


UWAGA MIESZKAŃCY - od 01.01.2013 r. nowy administrator sieci wodociągowych

OD 01 STYCZNIA 2013 r. NOWYM ADMINISTRATOREM SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH JEST PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W PYRZYCACH.

CENA ZA:

 • 1 M3 WODY 3,46 zł NETTO,  3,74 zł BRUTTO
 • 1 M3 ODEBRANYCH ŚCIEKÓW 8,20 zł NETTO, 8,86 zł BRUTTO


POWYŻSZE STAWKI OBOWIĄZUJĄ DO 17.06.2013 R.

 

 


ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - TERMIN 28 LUTEGO 2013 R.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - harmonogram  spotkań w sołectwach.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry – Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 28 lutego 2013 r.

Instrukcja wypełnienia deklaracji - do pobrania

W związku z powyższym planowane są dyżury pracownika Urzędu Gminy w Przelewicach wg poniższego harmonogramu:

 1. 18.02.2013 r. - Lucin –  godz. 10.00 - 12.00  ( świetlica wiejska)
 2. 18.02.2013 r. - Przelewice – godz. 12.30  - do 15.00 ( Gminne Centrum Kultury )
 3. 19.02.2013 r. - Kosin – 9.00 -10.30 ( świetlica przy kościele)
 4. 19.02.2013 r. - Kluki, Oćwieka – 11.00 – 12.00  ( świetlica wiejska )
 5. 21.02.2013 r. - Kłodzino – 9.00 – 10.30 ( Szkoła Podstawowa )
 6. 21.02.2013 r. - Topolinek – 11.00 – 12.00 ( świetlica wiejska)
 7. 21.02.2013 r. - Jesionowo –   12.15 - 15.00 ( Publiczna Szkoła Podstawowa)
 8. 22.02.2013 r.-  Rosiny – 9.00 -10.00 ( świetlica wiejska)
 9. 22.02.2013 r. - Płońsko –  10.15 – 11.30  ( świetlica wiejska)
 10. 22.02.2013 r. - Przywodzie – 12.00 -14.00 ( świetlica wiejska)
 11. 25.02.2013 r. - Bylice –  10.00 – 11.00 ( świetlica wiejska)
 12. 25.02.2013 r. - Ślazowo –  11.15 – 13.00 (świetlica środowiskowa)
 13. 26.02.2013 r. - Żuków – 9.00 – 13.00 ( Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie)
 14. 26.02.2013 r. - Ukiernica –  13.30 – 15.00  ( świetlica wiejska)
 15. 27.02.2013 r. - Lubiatowo –  9.00 -11.00 ( świetlica wiejska)
 16. 27.02.2013 r. - Laskowo –  11.30 – 14.00 (Centrum Kształcenia na Odległość).

Podczas w/w dyżurów istnieje możliwość złożenia deklaracji i skorzystania z pomocy przy jej wypełnianiu.

 

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 28 lutego 2013 roku !

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja_1.pdf
Deklaracja_1.doc

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Formularz przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielolokalowych):

 

Oświadczenie_1.doc

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali niezamieszkałych):

Oswiadczenie 2.doc

 

Więcej informacji na stronie Związku Gmin Dolnej Odry

 

www.zgdo.eu
 

Wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady!

W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą odpady.

W lipcu 2013 r. zmienią się w całym kraju zasady gospodarki odpadami. Opłaty będzie pobierać w imieniu gmin Związek Gmin Dolnej Odry, a nie firmy wywozowe. W celu uniknięcia podwójnych opłat - na rzecz Związku i firmy świadczącej dotychczas usługę odbierania odpadów - konieczne jest wypowiedzenie umowy z taką firmą.

Umowę wywozową należy wypowiedzieć w taki sposób, aby jej ważność kończyła się

w dniu 30 czerwca 2013 r.

Rozwiązanie umowy musi nastąpić na wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.

 

Jednocześnie przypominamy, że firmy odbierające odpady z mocy prawa nie mogą świadczyć usług

po 01 lipca 2013 r.

(z wyjątkiem przedsiębiorcy wyłonionym w przetargu organizowanym przez Związek Gmin Dolnej Odry).
 

Do pobrania:

1.    Wzór wypowiedzenia umowy z PPK Pyrzyce
2.    Wzór wypowiedzenie umowy z PGK Barlinek

 


Zasady selektywnej zbiórki odpadów - nowe zadania gmin

 


XI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Informacje szczegółowe o konkursie - do pobrania

Regulamin konkursu - do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania

 

 

 


 

Uwaga Mieszkańcy!

 


Ekodrużyny w wakacyjnej akcji

W dniach 6 – 10 sierpnia br. już po raz drugi grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w półkoloniach ekologicznych, które odbyły się w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach. Pani Ewa Starzyńska wraz z wolontariuszami: Aleksandrą Jabłońską, Niną Starzyńska, Olą Gołaszewską i Mikołajem Starzyńskim zaplanowała zajęcia przybliżające uczestnikom zagadnienia ekologii.

Pierwszego dnia, poprzez zabawy integracyjno-poznawcze, dzieci mogły się bliżej poznać. Następnie wszystkich uczestników podzielono na 4 grupy, powstały drużyny o następujących nazwach: „Ekokrólestwo”, „Ekodrużyna”, „Ekoposprzątani”, „Ekoduszki”. Od tego momentu każda drużyna zaczęła zbieranie punktów, a rozpoczęły je wyścigi rzędów na stadionie LKS „Wicher” w Przelewicach.

Drugi dzień to nauka tańca integracyjnego, a następnie zrobienie przy pomocy dostępnych surowców wtórnych wymyślonej budowli. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, powstały m.in. uśmiechnięte roboty, bukiet ekologicznych kwiatów oraz makieta oczyszczalni ścieków. Dzień zakończył się pokazem mody ekologicznej. W trakcie kolejnych zajęć drużyny rywalizowały w konkursie ekologicznym, w którym trzeba było wykazać się wiedzą, sprytem i szybkością. Miłym podsumowaniem dnia było przygotowanie pysznych deserów lodowych. W kolejnych dniach półkolonii uczestnicy sprzątali zaśmiecone tereny miejscowości Przelewice. Każda drużyna przeszła inną częścią miejscowości, dzięki czemu akcja sprzątania miała duży zasięg. Następnie udaliśmy się do Ogrodu Dendrologicznego, gdzie odbył się plener malarski i grill. Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w konkurencjach sprawnościowych, w których użyto surowców wtórnych. Odbyły się również długo wyczekiwane podchody po Przelewicach.

Po powrocie wszystkich drużyn do GCK, podsumowano wszystkie zdobyte punkty i wyłoniono zwycięskie  drużyny. Miejsce I zajęła drużyna „Ekokrólestwo” – opiekun Aleksandra Jabłońska, drugie „Ekoposprzątani” – opiekun Mikołaj Starzyński, trzecie „Ekodrużyna” – opiekun Ola Gołaszewska i czwarte „Ekoduszki” – opiekun Nina Starzyńska. Każdy uczestnik nagrodzony został dyplomem uczestnictwa i upominkiem. Mamy nadzieję, że udział w półkoloniach ekologicznych zaowocuje dobrymi nawykami wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności dbałości o własne środowisku.

Organizatorzy składają podziękowania wolontariuszkom za pomoc i zaangażowanie w atrakcyjnym organizowaniu czasu wolnego dzieciom. Serdeczne podziękowania dla Pana Wójta za przeznaczenie na organizację półkolonii ze  środków finansowych budżetu gminy (rozdział: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Autor: Ewa Starzyńska

>>galeria<<

 

 


Zapraszamy na Półkolonie Ekologiczne

Serdecznie zapraszamy  wszystkie chętne dzieci i młodzież z terenu gminy Przelewice do wzięcia udziału  w Półkoloniach Ekologicznych, które odbędą się w dniach 16-20 lipca 2012 r. w godzinach 12.00 - 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach.

Osoby, które zapiszą się na półkolonie mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach (wtorek - piątek w godz. 12-20), pod numerem telefonu: 91/3910471 lub drogą elektroniczną na adres: oswiata@przelewice.pl. Dojazd na półkolonie we własnym zakresie.

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest  jest dostarczyć pisemną zgodę rodziców:

do pobrania

Ramowy plan półkolonii: do pobrania

 


Wysprzątaj świat z elektrośmieci!

 


Gminna Olimpiada Ekologiczna

6 czerwca 2012 r. w Gminnym Centrum Kultury  w Przelewicach odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłodzinie  przygotowali część artystyczną poświęconą  ochronie  środowiska.

Dziewięciu uczestników konkursu z klas I – III i dziewięciu z klas IV – VI rozwiązywało testy z zakresu wiedzy ekologicznej i zadania sprawnościowe powiązane  z zadaniami z zakresu ekologii.  Atmosfera wśród uczestników Olimpiady oraz  ich opiekunów była miła i serdeczna, chociaż w powietrzu wyczuwało się napięcie i ducha rywalizacji. Komisja w składzie: p. Beata Osińska – Przewodnicząca Komisji, p. Joanna Smolak - Benka - Członek Komisji i p. Leszek Jonczak - Członek Komisji, na bieżąco sprawdzała zestawy pytań i podawała wyniki i  punktację poszczególnych drużyn. Zadania sprawnościowe oceniała p. Ewa Starzyńska – młodszy referent ds. kultury i sportu.

Zwycięzcy olimpiady w poszczególnych kategoriach:

Klasy od  I – III:

 • I miejsce – SP Kłodzino
 • II miejsce – PSP Jesionowo
 • III miejsce – PSP Żuków

Klasy od IV-VI:

 • I miejsce – PSP Jesionowo
 • II miejsce – SP Kłodzino
 • III miejsce – PSP Żuków.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody książkowe, a uczestniczące w niej szkoły pamiątkowe puchary, które zostały ufundowane i wręczone przez p. Marka Kibałę Wójta Gminy.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie i sprawny przebieg Olimpiady!

>>galeria<<


Konkurs na najładniejszy ogród 2012 r. Gminy Przelewice

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Przelewice zaprasza do udziału w "Konkursie na najładniejszy ogród 2012 r. Gminy Przelewice", którego celem jest promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki gminy, dbałość o własną posesję i ogród, a także wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zadbanych i innowacyjnych ogrodów.

Regulamin Konkursu - do pobrania

 

 


Dobra Energia dla wszystkich

27 kwietnia 2012 r. w Pulicznej Szkole Podstawowej w Żukowie uczniowie i grono pedagogiczne wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali Międzynarodowy Dzień Ziemi pod patronatem PSE „Wyrównajmy szanse”. Z tej okazji na terenie szkoły urządzony został Festyn Ekologiczny pod hasłem „Dobra Energia dla wszystkich”.

Mogli w nim uczestniczyć również mieszkańcy Żukowa i pobliskich miejscowości. Celem imprezy było propagowanie wśród młodzieży szkolnej i ich rodziców postaw proekologicznych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Podczas otwarcia imprezy p. Dyrektor Marlena Żelaskowska powitała wszystkich uczniów, rodziców i mieszkańców. Na festyn przybyli także zaproszeni goście: Prezes Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy Szanse”- p. Renata Kozicka, Przewodniczący Rady Gminy Przelewice – p. Marian Świderski, sołtysi poszczególnych miejscowości: p. Regina Wieczorkiewicz – sołtys Żukowa, p. Elżbieta Kurkowiak – sołtys Lubiatowa oraz p. Wioletta Augustynowicz – sołtys Przywodzia, a także Przewodnicząca Rady Rodziców PSP w Żukowie – p. Julita Kupisz. Wszystkim zgromadzonym został przedstawiony program całej uroczystości, po czym Pani Dyrektor zaprosiła uczestników imprezy do czynnego udziału w festynie.

Stałym punktem programu był kiermasz książki, który cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale również rodziców. Następnie rozpoczęły się wstępy artystyczne. Kl. IV wraz z wychowawczynią, p. Małgorzatą Stadnik, przybliżyła wszystkim termin „recykling” oraz konieczność sortowania odpadów. Oddział zerowy prowadzony pod kierunkiem p. Haliny Kokoszy zaprezentował się w piosenkach p.t. „Piosenka baranka” i „Ziemia – wyspa zielona”. Kl. I razem z wychowawczynią – p. Martą Bogusz zaśpiewała piosenki: „Kocham świat” oraz „Ziemia – wyspa zielona”.

W dalszym etapie klasa V wystąpiła w inscenizacji p.t. „Ziemia nasza planeta”. Uczniowie mogli się dzięki niej dowiedzieć o konieczności segregowania odpadów oraz konsekwencjach zaśmiecania środowiska. Kl. II i III przygotowane przez p. Małgorzatę Błaszczyk pięknie zatańczyły do piosenki „Gra w kolory”, natomiast kl. IV i VI zorganizowały pokaz mody ekologicznej. Po występach artystycznych nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Ulotkę propagującą recykling lub zakupy z głową”. Pani Dyrektor – Marlena Żelaskowska wręczyła nagrody w dwóch kategoriach: kl. I-III oraz IV-VI. W kategorii kl. I-III zwyciężyli: Wanessa Papaj z kl. II (I miejsce), Patryk Kalinowski z kl. I (II miejsce) oraz Maria Kontroniewicz z kl. III (III miejsce). W kl. IV-VI pierwsze miejsce zajęła Weronika Kadłubek z kl. VI, drugie – Kacper Pietrowski z kl. IV, trzecie  Weronika Urbaniak z kl. V. Po rozdaniu nagród uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek sfinansowany ze środków Rady Rodziców PSP w Żukowie. Każdy uczeń otrzymał grillowaną kiełbaskę oraz słodycze ufundowane przez p. Mariana Świderskiego – Przewodniczącego RG Przelewice. Zaproszeni goście mogli obejrzeć nagrodzone w konkursie ulotki i gazetki tematyczne związane z hasłem festynu. Uczniowie kl. V razem z wychowawczynią, p. Urszulą Howsą, wręczali wykonane przez siebie ulotki propagujące recykling i segregację odpadów. Sprzyjająca pogoda umożliwiła uczniom gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dzięki całemu przedsięwzięciu zaproszeni goście oraz uczniowie mogli wzbogacić swoją wiedzę ekologiczną, a przy tym znakomicie się bawić. Na następny Festyn Ekologiczny zapraszamy już za rok.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Gminy Przelewice.

Autor: Edyta Kozdraś

>>galeria<<


 

Tydzień ekologiczny w Jesinowie

W Publicznej Szkole Podstawowej w  Jesionowie pod patronatem Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy Szanse" w dniach 23 – 27. 04 2012 r. miał miejsce tydzień ziemi, w ramach którego odbyło się:

 • przedstawienie o treści proekologicznej dla uczniów i rodziców,
 • konkurs w klasach IV – VI na ulotkę propagującą i zachęcającą do zakupów „z głową” oraz segregacji odpadów,
 • konkurs w klasach 0 – III na najpiękniejszego śmieciojada z odpadów,
 • pokaz i własnoręczne przygotowanie zdrowej żywności,
 • prezentacja instalacji plastycznych obrazujących długość rozkładu różnorodnych opakowań używanych w gospodarstwach domowych.

W pracę nad projektem zaangażowali się wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu programu artystycznego oraz chętnie wzięły udział w nietypowej rywalizacji na najpiękniejszego śmieciojada i najciekawszą ulotkę promującą zakupy „z głową”. Najwięcej frajdy sprawiło im jednak przygotowywanie i wspólne spożywanie zdrowych posiłków. Na stole pojawiły się: piękne, kolorowe wiosenne kanapki – dzieło kl. VI; sałatki warzywne i owocowe w wykonaniu kl. II, IV i V; „swojski” twarożek ze szczypiorkiem podany przez kl. I; zdrowe owoce i warzywa, które obierali i podjadali najmłodsi uczestnicy programu, czyli „zerowiaki”; a także soki owocowe –  w ogromnych ilościach – własnoręcznie wyciskane i komponowane przez trzecioklasistów. I to właśnie te soki zrobiły wśród gawiedzi szkolnej największą furorę, gdyż okazało się, że mogą znakomicie zastąpić napoje gazowane, a do tego są smaczne i zdrowe. Za ciężką pracę na rzecz ekologii wszyscy uczniowie otrzymali słodkie nagrody.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Gminy Przelewice.

Autor: Iwona Krakowska

>>galeria<<


Tydzień Ziemi w Gimnazjum

W dniach 16 – 20 kwietnia 2012 r. obchodzono w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach Tydzień Ziemi. W ramach obchodów odbył się konkurs na ulotkę propagującą „zakupy z głową”   i zachęcającą do segregowania odpadów. na konkurs wpłynęło ponad 50 prac,  w których autorzy zachęcali do dokonywania rozsądnych wyborów już w momencie robienia zakupów oraz do kupowania towarów wysokiej jakości, wykonanych z surowców ulegających biodegradacji, zastanowienia się nad ich użytecznością, wybierania produktów energooszczędnych.

 Wiele osób zwracało uwagę na problem marnowania żywności oraz kupowania produktów wielokrotnie pakowanych w zbędną ilość opakowań. Zachęcano do używania podczas zakupów toreb materiałowych i koszyków oraz rezygnowania z tzw. jednorazówek i reklamówek, do kupowania napojów w szklanych butelkach. Duża ilość prac i ich różnorodność tematyczna sprawiła komisji konkursowej spore problemy z wybraniem prac najlepszych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki, a autorzy dwóch najlepszych prac nagrody książkowe. Dwie najlepsze prace zostały powielone i rozprowadzone wśród uczniów oraz rozdane mieszkańcom Przelewic podczas akcji sprzątania miejscowości.

19 kwietnia odbył się również apel, na którym uczniowie obejrzeli bajkę ekologiczną pt. „O Jasiu Śmieciarzu’’, której głównym wątkiem był problem śmieceni i głośnego zachowania się w lesie. Uczniowie każdej klasy zaprezentowali przygotowane przez siebie instalacje plastyczne, które obrazowały długość rozkładu różnorodnych opakowań i przedmiotów codziennego użytku w środowisku naturalnym. Prace dotyczyły takich materiałów jak: papier, aluminium, szkło, baterie, plastik, płyty CD, składniki organiczne, tkaniny , metale. Osoby przygotowujące i prezentujące prace otrzymały słodki upominek.

30 kwietnia uczniowie gimnazjum mogli zjeść „śniadanie ekologiczne”, które sami  przygotowali ze zdrowych i pożywnych produktów pochodzenia naturalnego, m.in. z: ciemnego pieczywa, świeżych warzyw, kiełków, białego i żółtego sera, a jako  napój zaserwowano soki. To śniadanie miało pokazać, że można jeść smacznie i jednocześnie zdrowo. Zachęcało również do wybierania tej formy posiłku i rezygnacji z chipsów  i słodyczy, które niejednokrotnie stanowią śniadanie uczniów.
Projekt realizowany był przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne "Wyrównajmy szanse" i współfinansowany ze środków budżetu Gminy Przelewice.

Autor: Teresa Wierzbowska

>>galeria<<

 


 

Gmina Przelewice liderem ekologii

Zachodniopomorski Lider Ekologii – to tytuł i nagroda dla naszej gminy. Laur w kategorii gmin wiejskie w zakresie edukacji ekologicznej odebrał Wójt Gminy p. Marek Kibała.

W dniu 14 maja 2012 r. odbyła się Gala zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  w ramach konkursu ,,Zachodniopomorski Lider Ekologii''. Na Gali zostały ogłoszone wyniki powyższego konkursu. Gmina Przelewice aplikowała w kategorii ,,Edukacja Ekologiczna''. Decyzją komisji konkursowej Gmina Przelewice zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 50 tys. zł.

Podczas uroczystości Gminę Przelewice reprezentowali Wójt Gminy Przelewice p. Marek Kibała i Inspektor p. Beata Osińska. Nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii gmin wiejskich odebrał Wójt Gminy. Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego sukcesu gminy,  a przede wszystkim naszym: Dyrektorom Szkół i Nauczycielom,  Sołtysom, Prezesowi i Członkom Gminnego Koła Pszczelarzy, Dyrektorowi i Pracownikom Ogrodu Dendrologicznego oraz Pracownikom Urzędu Gminy.

Pamiątkową statuetkę i dyplom dla Gminy Przelewice wręczył p. Władysław Husejko – Dyrektor Biura Koszalin, WFOŚiGW w Szczecinie.

To dla nas duże wyróżnienie i satysfakcja z osiągniętego sukcesu, a jednocześnie nowe wyzwanie do podejmowania kolejnych przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu środowiska.

Autor: Beata Osińska

>>galeria<<


Tydzień Ziemi 2012 - w Szkole Podstawowej w  Kłodzinie

„Tydzień Ziemi 2012” obchodzono w naszej szkole w dniach od 16 do 20 kwietnia pod hasłem: „Dbamy o Ziemię i o siebie”, a składał się on z:

 • przedstawienia dla uczniów i rodziców o treści proekologicznej pt: „Krótki, ale śliczny teatrzyk ekologiczny” w wykonaniu uczniów klasy II, w którym uczniowie w wierszach i piosenkach wyrażali niepokój i troskę o Ziemię i zachęcali wszystkich, aby dbali i pamiętali o Niej nie tylko w dniu Jej święta, konkursu skierowanego do uczniów klas IV-VI na ulotkę zachęcającą do zakupów „z głową” oraz do segregacji odpadów, pokazu zdrowej żywności, prezentacji instalacji plastycznych obrazujących długość rozkładu różnorodnych opakowań używanych w gospodarstwach domowych.

W konkursie na ulotkę wzięło udział 40 uczniów. Komisja miała „twardy orzech do zgryzienia” i po długich obradach udało się wybrać zwycięskie prace, a ich autorzy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”.

I miejsca zajęli: Szymon Warząchowski – kl. IVa i Weronika Brodzińska – kl. VIb, II miejsca zajęli: Alicja Jałoszyńska – kl. IVa i Szymon Osipowicz – kl. VIa i III miejsca zajęli: Julia Woźnicka – kl. IVb i Bartosz Lubecki – kl. IVb. Wyróżnienia przyznano: Martynie Michalskiej – kl. Vb, Natalii Sołtysiak – kl. IVa, Łukaszowi Sobstylowi – kl. IVb i Wiktorii Hus-Kuś – kl. IVa.

W przygotowanie zdrowej żywności zaangażowali się niemal wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawiły inscenizację o zdrowej żywności pod hasłem „Jedz zdrowo” oraz zaprezentowały przykłady zdrowych potraw i napojów.

Uczniowie klas IV-VI na godzinach wychowawczych oraz lekcjach techniki i przyrody wykonali wiosenne kanapki, które były kolorowe, pełne witamin, bo składały się głównie z warzyw. Ponadto przygotowali sałatki, koreczki owocowe i warzywne, a także ekologiczne herbatki i soki. Klasy młodsze zaprezentowały natomiast sałatki i surówki bogate w zdrowe produkty, w tym twarożki z ulubionymi, zdrowymi dodatkami. Dzieci w trakcie zajęć zapoznały się z 12 zasadami zdrowego odżywiania, analizując „Piramidę Zdrowia". Po wykonaniu tych apetycznych potraw pięknie udekorowali stół i wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku, który był uwieńczeniem ich pracy. Na stole pojawiły się również soki i owoce.

Obchody „Tygodnia Ziemi 2012” spotkały się z pozytywnym i entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, a zakończyły się apelem w dniu 20 kwietnia, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły oraz zaproszeni rodzice.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Przelewice.

Autor: Teresa Cepa

Pokaz zdrowej żywności - >>galeria<<

Tydzień ziemi >>galeria<<


Warsztaty Ekologiczne w Przelewicach

W dniach 30.05 – 01.06.2011 r. w Przelewicach odbyły się polsko – niemieckie warsztaty ekologiczne, w których uczestniczyli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przelewicach i z zaprzyjaźnionej szkoły Greifen Gymnasium z Ueckermünde.

Tematyka warsztatów związana była z ekologią. Nie mogło więc zabraknąć spaceru po przelewickim Ogrodzie Dendrologicznym, podczas którego uczniowie poznali historię ogrodu, unikatowe gatunki drzew i roślin oraz mieli okazję zwiedzić otwartą w kwietniu br. oranżerię.

Wycieczka do lasu umożliwiła uczniom przybliżenie wiedzy o leśnym ekosystemie i stała się okazją do sprawdzenia swojej wiedzy o gatunkach drzew tam rosnących i warstwach lasu. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie uczestniczyli w licznych zabawach poznawczych i integracyjnych, budowali gniazda, sporządzali modele ptaków z masy solnej, brali udział w quizie o ekologii, sporządzali plansze dotyczące systemu leśnego, malowali rysunki ptaków drapieżnych. Prace w grupach sprzyjały nawiązywaniu kontaktów i przełamywaniu barier językowych. Polskie i niemieckie łamańce językowe oraz sporządzone do nich plansze pokazały, że można uczyć się poprzez zabawę, a taka forma nauki młodym ludziom najbardziej się podoba.

Działania realizowane w ramach zajęć warsztatowych po raz kolejny ukazały celowość i sens ich organizowania. Młodzież w tego typu zajęciach chętnie uczestniczy; jest kreatywna, pełna ciekawych pomysłów, a co ważne chce uczyć się języków obcych.

Projekt „Życie lasu” zrealizowany w ramach Funduszu Małych Projektów został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Autor: Renata Golczyk - Maksymiec

>>galeria<<

 


Obchody Tygodnia Ekologicznego w SP Kłodzino

W dniach 11-15 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej  w Kłodzinie odbyły się obchody Tygodnia Ekologicznego, które obfitowały w wiele atrakcji. Były konkursy, inscenizacje, piosenki i pokazy mody ekologicznej. Konkurs wiedzy ekologicznej odbył się dla uczniów klas I-III i klas IV-VI, a plastyczny w kategorii wiekowej klas „O”, I-III, IV-VI.

 W poniedziałek odbył się apel, podczas którego społeczność uczniowska została zapoznana z programem przewidzianym do realizacji na kolejne dni. Dzieci z kl. „0”  zaprezentowały krótką inscenizację z zakresu zdrowego stylu życia, a uczniowie z klas  IIIa i IVa przedstawienie ekologiczne  pt. „Eko- Kapturek”. Był też pokaz mody ekologicznej w wykonaniu dziewczynek z klas VI i IVa oraz wspólne śpiewy piosenek ekologicznych pt. „Ziemia – wyspa zielona” oraz „Duszki leśne”.

We wtorek odbył się Konkurs Wiedzy Ekologicznej klas I-III, a w czwartek dla uczniów klas starszych. Do konkursu zgłoszonych zostało 12 uczniów z klas I-III i 11 z klas IV-VI. Młodzi ekolodzy  rozwiązywali  zadania testowe. Uczestnicy  musieli wykazać się wiedzą
z zakresu ochrony środowiska, m.in. głównymi źródłami zanieczyszczeń, ekologicznymi źródłami energii i szkodliwością spalania odpadów. Zasób wiadomości jaki  reprezentowali uczestnicy konkursu  świadczy o ich dużej świadomości ekologicznej.

Oto wyniki:
•    w kategorii klas I-III:
1.    Magdalena Stawicka i Julia Kowalczyk kl. II
2.    Sylwia Wilk kl. IIIb
3.    Wiktoria Krzyżewska kl.IIIb

•    w kategorii klas IV-VI:
1.    Magdalena Ptak kl. VIb
2.    Alicja Jabłońska kl. VIb, Julia Soska kl. VIb
3.    Grzegorz Starzyński kl. VIb.

Ponadto w ramach Tygodnia Ekologicznego dla uczniów klas „0-VI” zorganizowano konkursy plastyczne: pt.„W zgodzie z naturą”  i pt. „PRZYRODA TO MY – LASY DLA LUDZI” (zorganizowało Nadleśnictwo Choszczno).

Oto wyniki:
    w kategorii klasy „O”:
I miejsce - Oliwia Cicholińska
II miejsce - Piotr Żyła
III miejsce - Julia Michalska

•    w kategorii klasy k l. I-III:
I miejsce - Dorota Dolina III b
II miejsce - Łukasz Sobstyl III b
III miejsce - Natalia Sołtysiak III a

•    w kategorii klasy kl. IV-VI:
I miejsce - Wiktor Korol kl.VIa
II miejsce - Kamil Karpowicz - VIa
III miejsce - Aleksander Zagórski VIb.

W czwartek na zebraniu szkolnym z rodzicami uczniowie przedstawili inscenizację ekologiczną pt. „EKO-KAPTUREK” oraz pokaz mody ekologicznej. Występy uświetniły piosenki ekologiczne w wykonaniu młodych ekologów. Brawom dla młodych aktorów ze strony widowni  nie było końca.

W piątek nastąpiło podsumowanie zadań wykonanych w ciągu Tygodnia Ekologicznego. Uczniowie - laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, sfinansowane z budżetu Gminy Przelewice, a także  PSE „Wyrównajmy Szanse”.

Poprzez różnorodność form działania staraliśmy się pobudzić dzieci do zaangażowania w aktywne obchody Tygodnia Ekologicznego i dać im możliwość ujawnienia wszechstronnych talentów. Naszym celem było również docenienie każdego dziecka i jego wysiłku twórczego, dlatego staraliśmy się nagrodzić jak największą liczbę prac.

Tydzień Ekologiczny w szkole to nie tylko konkursy, ale też zaprezentowanie uczniom naszej szkoły nowych wiadomości z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. Dodatkowo w czasie tegorocznych obchodów Święta Ziemi chcieliśmy w tym zakresie uwrażliwić uczestników, a także ich rodziców. Dużo informacji przekazaliśmy o segregacji śmieci, głównie po to aby od maja rozpocząć segregację także poza szkołą, gdyż Ziemia jest wspólnym domem ludzi, roślin i zwierząt.    

Warto podkreślić duże zaangażowanie w realizację projektu PSE „Wyrównajmy Szanse” wielu osób, w tym: p. Hanny Pecuch  Dyrektor SP w Kłodzinie, nauczycieli: T. Cepy, T. Kaczalskiej, M. Guca, A. Andrzejczak, A. Krzyżewskiej, J. Osipowicz, K. Ptak, a także uczniów i rodziców.

Dziękujemy wszystkim i zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Autor: Teresa Cepa

>>galeria<<

 


W zgodzie z naturą....

Kwiecień to tradycyjnie miesiąc, w którym częściej niż w innych miesiącach zwracamy uwagę na stan środowiska naturalnego w naszym najbliższym otoczeniu. Być może ma na to wpływ budząca się do życia przyroda? W gminie Przelewice doskonale wiedzą, że to, jaki świat zostawimy kolejnym pokoleniom zależy od edukacji zarówno najmłodszych, jak i dorosłych.

Dlatego też od 10 do 19 kwietnia realizowany był przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”, we wszystkich szkołach podstawowych i w gimnazjum projekt, podnoszący świadomość ekologiczną wśród społeczności lokalnej. W ramach tego projektu w szkołach odbyły się konkursy wiedzy ekologicznej oraz konkursy plastyczne pod hasłem „W zgodzie z naturą”.

Przygotowano również atrakcje dla dorosłych. W SP Kłodzino oraz w PG Przelewice były to specjalnie przygotowane przedstawienia, w PSP Żuków odbył się festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, a w PSP Jesionowo dorośli pomagali uczniom w sadzeniu klasowych drzewek. Podczas tych akcji dzieci uczyły dorosłych jak segregować śmieci oraz przestrzegały przed skutkami zaśmiecania lasów i innych terenów zielonych.

Realizacja przez Stowarzyszenie takiego zadania było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Przelewice. Koordynatorem projektu była Renata Kozicka.

Autor: Renata Kozicka

2011.05.16.

>>galeria<<

 


Gmina Przelewice - Najbardziej Ekologiczna Gmina

Dnia 14 września 2009 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród  dla zwycięzców  VI edycji konkursu na „Najbardziej Ekologiczną Gminę 2007-2008” w woj. zachodniopomorskim.

Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich zwyciężył Kołobrzeg, Szczecinek zajął drugie miejsce, Police trzecie. Zwycięzca otrzymał w nagrodę 300 tys. zł, za drugie miejsce Szczecinek 200 tys. zł, a Police 100 tys. zł.

W kategorii gmin wiejskich zwyciężyły: pierwsze  miejsce – gmina Kołobrzeg, drugie – gmina Malechowo, trzecie  gmina Przelewice, a  wyróżnienie zdobyła gmina Będzino.

Zwycięskie gminy otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 300 tys. zł za I miejsce oraz  150 tys.  zł za II i III. Przyznane środki zgodnie z regulaminem konkursu zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji proekologicznych.

Konkurs organizowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Komisja oceniła zgłoszone do Konkursu gminy m.in. pod względem gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, ochrony przyrody i powietrza, edukacji ekologicznej i rozwoju ekoturystyki. W skład Komisji weszli przedstawiciele: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wydziału  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, a także Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Biura Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pamiątkowe statuetki i dyplomy zwycięzcom wręczyli: Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski, Władysław Husejko Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski, Przewodniczący Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Zastępca Prezesa Zarządu  NFOŚiGW w Warszawie Władysław Jan Majka i Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski.

Podczas uroczystości Gminę Przelewice reprezentowali Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała  i Inspektor Beata Osińska. Nagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii gmin wiejskich odebrał Wójt Gminy. Zaprezentował również  przedsięwzięcia zrealizowane w dziedzinie ekologii  na terenie gminy. Przykładowo warto wymienić m.in. budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Jesionowie, odwiert studni głębinowej w Żukowie i Wołdowie, termomodernizację budynku Urzędu Gminy, działalność  Botanicznego  Centrum Badawczo-Wdrożeniowego, segregację odpadów, a także edukację ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży.

To dla nas duże wyróżnienie i satysfakcja z osiągniętego sukcesu, a jednocześnie nowe wyzwanie do podejmowania kolejnych  przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu środowiska.

 

>>Galeria


Ogłoszenie o konkursie na najładniejszy ogród 2010 r.

Wójt Gminy Przelewice ogłasza konkurs na najładniejszy ogród 2010 r.

Regulamin konkursu do pobrania

 

 


Nasze szkoły wśród laureatów konkursu ekologicznego w powiecie

9 czerwca 2010 r. w świetlicy Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pyrzycach odbył się uroczysty finał VII edycji konkursu ekologicznego “Szukaj Rady na Odpady z PPK Pyrzyce’’. 
Konkurs miał na celu zwrócenie większej uwagi na narastający problem ilości opakowań wyrzucanych do pojemników w każdym gospodarstwie domowym. Ma on wyrobić nawyk segregacji surowców nadających się do powtórnego przetworzenia w miejscu ich powstawania.

W ramach konkursu zbiórką objęto następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, szkło, puszki aluminiowe. Publiczne Gimnazjum w Przelewicach w powyższym konkursie zajęło 2 miejsce w powiecie, a Szkoła Podstawowa w Kłodzinie wyróżniona została za zbiórkę puszek aluminiowych, jako najlepsza szkoła w powiecie, która uzbierała 556 kg puszek. Zwycięscy otrzymali cenne nagrody.

 

>> Galeria

 


Gminna Olimpiada Ekologiczna

14 maja 2010 r. w pałacu przelewickiego Ogrodu  odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żukowie  przygotowali część artystyczną poświęconą  ochronie  środowiska.  Dwunastu uczestników konkursu z klas I – III i dziewięciu z klas IV – VI rozwiązywało testy z zakresu wiedzy ekologicznej. Atmosfera wśród uczestników Olimpiady oraz  ich opiekunów była miła i serdeczna, chociaż w powietrzu wyczuwało się napięcie i ducha rywalizacji. Komisja w składzie: Beata Osińska – Przewodnicząca Komisji, Irena Chorążyczewska - Członek Komisji oraz Joanna Smolak-Benka - Członek Komisji, na bieżąco sprawdzała zestawy pytań i podawała wyniki i  punktację poszczególnych drużyn. Walka pomiędzy drużynami była wyrównana i dopiero wielokrotne dogrywki wyłoniły zwycięzców. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody książkowe, a szkoły pamiątkowe puchary. Nagrody zostały ufundowane i wręczone  przez  Pana Wójta Gminy.

Zwycięzcy olimpiady w poszczególnych kategoriach:

Klasy od  I – III:

 • I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie
 • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kłodzinie
 • IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Przywodziu

Klasy od IV-VI:

 • I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie
 • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłodzinie
 • III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie.


>> Galeria
Autor:
Beata Osińska

 

 

 

 


Gminna Olimpiada Ekologiczna

Dnia 3 czerwca 2009 r. w pałacu przelewickiego Ogrodu  odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłodzinie  przygotowali część artystyczną poświęconą  ochronie  środowiska. W Olimpiadzie udział wzięło 12 uczniów  z klas I – III i 9 z klas IV – VI ze szkół z terenu Gminy Przelewice. Rozwiązywali testy z zakresu wiedzy ekologicznej. Atmosfera wśród uczestników olimpiady i ich opiekunów była miła i serdeczna, chociaż w powietrzu wyczuwało się napięcie i ducha rywalizacji. Komisja w składzie: Beata Osińska – Przewodnicząca Komisji, Irena Chorążyczewska członek Komisji oraz Teresa Kowalczyk członek Komisji na bieżąco sprawdzały zestawy pytań i  podawały punktację poszczególnych drużyn. Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy zwiedzili laboratoria w pałacu.
Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody książkowe, a uczestniczące w niej szkoły pamiątkowe puchary. Nagrody zostały ufundowane i wręczone  przez  Wójta Gminy Przelewice Pana Marka Kibałę.

Zwycięzcy olimpiady w poszczególnych kategoriach:

klasy od  I – III:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie,
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie,
III miejsce – Szkoła Filialna w Przywodziu,
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Kłodzinie.

klasy od IV-VI:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie,
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłodzinie,
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie.

Autor:

Beata Osińska

 


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia