Dziś jest: Sobota 06 czerwca 2020, imieniny: Pauliny i Laury
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2011-08-22 11:09:37

Przydatne informacje dotyczące naborów wniosków w 2011 r. w ramach PROW

W III kwartale 2011 r. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza", realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Pojezierza Mysliborskiego, rozpocznie nabór wniosków o przyznanie pomocy na następujące działania: „Małe Projekty", „Odnowa i rozwój wsi", „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
 

Limit przyznanych środków na poszczególne działania w 2011 r. wynosi:

777 972,00 zł                     „Małe Projekty"

1 734 835,00 zł                  „Odnowa i rozwój wsi"

578 259,00 zł                     „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

W 2011 r. Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"  nie prowadzi naboru na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.liderpojezierza.pl lub na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego www.um-zachodniopomorskie.pl (w zakładce Obszary wiejskie).

Lokalne kryteria przyjęte dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań „Małe projekty", „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" znajdują się na stronie internetowej www.liderpojezierza.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Małe projekty:

Celem małych projektów jest poprawa jakości życia oraz większe zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Kto może starać się o dofinansowanie?

1. Osoba fizyczna

2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną;

3. Osoby prawne: stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, fundacje, instytucje kultury , jednostki samorządu terytorialnego

4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: wspólnoty mieszkaniowe, spółki jawne, spółki partnerskie, komandytowe, komandytowo - akcyjne, akcyjne w organizacji, z o. o. w organizacji, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych)

Z pomocy nie mogą skorzystać: szkoły publiczne, parki narodowe i krajobrazowe, Koła Gospodyń Wiejskich nierejestrowe, OSP nierejestrowe, sołectwa.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania w przypadku małych projektów nie może przekraczać 70% kosztów kwalifikowalnych.


Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych (PLN):
   

  •  minimalna - 3.000
  • maksymalna  25.000.


Całkowita wartość projektu:

  •  minimalna - 4.500
  • maksymalna  - 100.000.


Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 tys. PLN. Minimum 20% kosztów projektu musi stanowić wkład własny finansowy. 10% kosztów może stanowić wkład własny w postaci rzeczowej.

Koszty kwalifikowane w ramach „Małych Projektów":

  • Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty ogólne nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
  • Do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się także:

- podatek od towarów i usług (VAT)

- wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, nie więcej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych

  • W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.
  • Jeżeli mały projekt dotyczący inwestycji jest realizowany także poza obszarem objętym w LSR, koszty poniesione poza tym obszarem nie są kosztami kwalifikowanymi małych projektów.


Jakie projekty będziemy wspierać?

1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

a) udostępnienie urządzeń i sprzętu z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących uch funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów

3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.

4) Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

5) Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków.

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funckę

c) kultywowanie

- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów

- języka regionalnego i gwary

- tradycyjnych zawodów i rzemiosła

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania

6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalnej dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych

b) promocję produktów lub usług lokalnych

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych.

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych

f) badania rynku produktów lub usług lokalnych

- z wyłączeniem działalności rolniczej

7. Wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Celem działania „jest podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Beneficjentem operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" może być:

Osoba fizyczna, rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która m.in.:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE

b) posiada miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej;

- gminy miejsko - wiejskiej (z wyłączeniem miejscowości  większych niż 5 tyś. mieszkańców);

- gminy miejskiej ( z wyłączeniem miejscowości większych niż 5 tyś. Mieszkańców);

c) Jest pełnoletnia i nieukończyła 60 roku życia

d) W roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy uzyskała płatności bezpośrednie

e) Nie wystąpiła o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej

f) Jest nieprzerwalnie ubezpieczona w pełnym zakresie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

g) Nie zamierza realizować operacji jako wspólnik spółki cywilnej

Dofinansowanie

Następuje w formie refundacji poniesionych wydatków i wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość wsparcia w okresie realizacji programu wynosi 100 000 PLN dla jednego beneficjenta w okresie realizacji programu.

Zakres pomocy dotyczący  „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej"
 

Pomoc jest przyznawana na operacje obejmujące inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności w zakresie:

a) określonym w załączniku do rozporządzenia

b) wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym

c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy
 

Pomoc może być przyznana jeżeli projekt:

a) spełnia wymagania określone w Programie oraz wynikające z obowiązujących przepisów prawa

b) jest uzasadniona ekonomicznie

c) jest realizowany na obszarze wiejskim (+ miasta liczące mniej niż 5 tys. mieszkańców), wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie

d) nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych

e) jego realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy

f) obejmuje koszty mogące podlegać refundacji
 

Koszty podlegające refundacji w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej":

a) koszty budowy, przebudowy lub remontu i modernizacji niemieszkalnych obiektów budowlanych + koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki

b) koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu i modernizacji istniejących mieszkalnych obiektów budowlanych + koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki

c) zagospodarowania terenu

d) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu, zakupu, sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności

e) zakupu środków transportu

f) koszty ogólne - bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu (max 10% pozostałych Kosztów Kwalifikowanych)
 

Koszty ogólne:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

- kosztorysów

- projektów architektonicznych lub budowlanych

- ocen lub raportów oddziaływań na środowisko

- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej

- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości

- projektów technologicznych

b) opłat za patenty lub licencje

c) sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi
 

Koszty niekwalifikowane:

a) podatek od wartości dodanej (VAT)

b) zakup rzeczy używanych

c) opłaty ubezpieczeniowe
 

 

Odnowa i rozwój wsi:

Działanie „Odnowa i rozwój wsi" ma wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Pomoc jest przyznawana na  operacje realizowane w miejscowościach należących do:

a) Gminy wiejskiej

b) Gminy miejsko - wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców

c) Gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców
 

Beneficjentem operacji „Odnowa i Rozwój Wsi" może być:

a) Gmina

b) Instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego

c) Kościół lub inny związek wyznaniowy

d) Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013.
 

Poziom dofinansowania

Refundacja poniesionych wydatków wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednej operacji nie może być wyższa niż 500 000 zł i niższa niż

25 000 zł. Limit wysokości pomocy dla jednej miejscowości w okresie realizacji Programu wynosi

 500 000 zł.


Koszty podlegające refundacji w ramach „Odnowy i rozwoju wsi":

a) Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków

b) Budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego

c) Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów

d) Koszty związane z kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego

e) Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku

f) Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej

g) Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości

h) Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci

i) Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne

j) Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn

k) Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków

l) Wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie w zakresie koniecznym do realizacji operacji wyżej wymienionych

m) Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich

n) Zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji

o) Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowanie i realizacją operacji
 

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Obejmują one koszty związane z:

1. Przygotowaniem dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) Kosztorysów

b Projektów architektonicznych lub budowlanych

c)  Ocen lub raportów oddziaływania na środowisko

d) Dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej

e) Wpisów i wyrysów z katastru nieruchomości

f) Usług geodezyjno - kartograficznych

g) Usług rzeczoznawcy majątkowego
 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT).

 

Dokumenty do pobrania dla poszczególnych działań:


 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia